Spolupráca

FRA úzko spolupracuje s partnermi na všetkých úrovniach Európskej únie, čím sa zaručuje relevantnosť jej činnosti vzhľadom na aktuálne otázky v oblasti základných práv, ako aj na budúce trendy. Agentúra vedie konzultácie s mnohými zainteresovanými stranami a zameriava svoje projekty na riešenie konkrétnych nedostatkov a potrieb. Koordinuje svoj výskum a vymieňa si odborné poznatky s mnohými organizáciami, čím prispieva k spoločnému využívaniu znalostí a zdrojov.

FRA nepretržite spolupracuje s inštitúciami EÚ a členskými štátmi a poskytuje im nezávislé odborné poradenstvo a analýzu základných práv. Vytvára siete a nadväzuje kontakty s partnermi na všetkých úrovniach, aby tvorcovia politík vo verejnej správe členských štátov, ako aj na úrovni EÚ mohli využívať jej poradenstvo a výskum.

Agentúra udržiava v tomto rámci obzvlášť úzke pracovné vzťahy:


s inštitúciami a inými orgánmi EÚ,

 


s členskými štátmi Európskej únie,

 


s Radou Európy,

 


s občianskou spoločnosťou a platformou pre základné práva,

 


s národnými inštitúciami pre ľudské práva, orgánmi pre otázky rovnosti a inštitúciami ombudsmana,

 


s OSN, OBSE a ďalšími medzinárodnými organizáciami