Sadarbība

FRA cieši sadarbojas ar partneriem visos Eiropas Savienības līmeņos, lai nodrošinātu, ka tās darbības atbilst aktuāliem pamattiesību jautājumiem un nākotnes tendencēm. Aģentūra rīko konsultācijas ar plašu ieinteresēto personu loku, lai nodrošinātu, ka tās projekti atbilst konkrētām nepilnībām un vajadzībām. Lai apvienotu zināšanas un resursus, FRA koordinē pētījumus un dalās pieredzē ar lielu skaitu organizāciju.

FRA pastāvīgi sadarbojas ar ES iestādēm un dalībvalstīm, lai sniegtu tām neatkarīgu ekspertu konsultācijas un pamattiesību analīzi. Tā ir izveidojusi tīklus un nodibinājusi sakarus ar partneriem visos līmeņos, lai tās konsultācijas un pētījumi varētu sasniegt lēmumu pieņēmējus valstu valdībās un ES.

Šajā saistībā FRA uztur īpaši ciešas darba attiecības ar:


ES iestādēm un citām struktūrām;

 


Eiropas Savienības dalībvalstīm;

 


Eiropas Padomi;

 


Pilsonisko sabiedrību un pamattiesību platformu;

 


Valsts cilvēktiesību aizsardzības iestādēm, līdztiesības struktūrām un tiesībsarga iestādēm;

 


ANO, EDSO un citām starptautiskām organizācijām.