ES Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām — pārraudzība

ES struktūra apkopo datus un informāciju, lai pārbaudītu, vai ES tiesību akti un to piemērošana notiek saskaņā ar CRPD.

Kā ES struktūras dalībnieki pārrauga Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām

Eiropas Parlaments pārrauga ES tiesību aktu piemērošanu, izmantojot īstenošanas ziņojumus, ziņojumus par cilvēktiesībām, mutiskus jautājumus, pētījumus un īstenošanas novērtējumus.

Konkrētāk:

  • Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL) atbild par visiem sociālās politikas aspektiem un diskrimināciju saistībā ar invaliditāti darbavietā un darba tirgū;
  • Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) atbild par pilsoņu tiesību, cilvēktiesību un pamattiesību aizsardzību ES teritorijā, kā arī par pasākumiem, kas nepieciešami,
  • lai izskaustu visu veidu diskrimināciju, tostarp attiecībā uz invaliditāti, izņemot dzimuma diskrimināciju vai diskrimināciju darbavietā un darba tirgū;
  • biroja darba grupa dzimumu līdztiesības un dažādības jautājumos uzrauga administratīvos pasākumus CRPD īstenošanai Parlamenta Ģenerālsekretariātā.

Eiropas Ombuda birojs:

ES Pamattiesību aģentūra (FRA):

Eiropas forums personām ar invaliditāti (EDF):