EU CRPD – Praćenje

Okvir EU-a prikuplja podatke i informacije kako bi provjerio je li pravo EU-a i njegova primjena u skladu s CRPD-om.

Kako članovi Okvira EU-a prate CRPD

Europski parlament prati primjenu prava EU-a putem izvješća o provedbi, izvješća o ljudskim pravima, usmenog ispitivanja, studija i procjena primjene.

Posebno:

  • Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) odgovoran je za sve aspekte socijalne politike te za diskriminaciju na osnovi invaliditeta na radnom mjestu i na tržištu rada;
  • Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) odgovoran je za zaštitu na teritoriju EU-a građanskih prava, ljudskih prava i
  • temeljnih prava, kao i za mjere potrebne za suzbijanje svih oblika diskriminacije, uključujući onu na osnovi invaliditeta, osim onih na osnovi spola ili do kojih dolazi na radnom mjestu ili na tržištu rada;
  • Radna skupina o ravnopravnosti i raznolikosti nadzire upravne mjere za provedbu CRPD-a u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta.

Europski ombudsman:

Agencija EU-a za temeljna prava (FRA):

Europski forum osoba s invaliditetom (EDF):

  • prati zakonodavstvo EU-a kako bi provjerio njegovu usklađenost s Konvencijom UN-a, te prima pritužbe na njegovu provedbu;