CRPD AE - Monatóireacht

Bailíonn an Creat AE sonraí agus faisnéis chun a chinntiú go bhfuil dlí an AE agus an chaoi a gcuirtear i bhfeidhm é ag teacht leis an gCoinbhinsiún.

An chaoi a ndéanann baill an Chreata AE monatóireacht ar an gCoinbhinsiún

Déanann Parlaimint na hEorpa monatóireacht ar fhorfheidhmiú dhlí an AE trí thuairiscí forfheidhmithe, tuairiscí um chearta an duine, ceisteanna ó bhéal, staidéir agus measúnuithe forfheidhmithe.

Go háirithe:

  • tá an  Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (EMPL) freagrach as gach gné de bheartas sóisialta agus as leithcheal bunaithe ar mhíchumas san ionad oibre agus sa mhargadh saothair;
  • tá freagracht ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (LIBE) as cearta shaoránach an AE, cearta an duine agus
  • cearta bunúsacha a chosaint, chomh maith leis na bearta atá de dhíth chun gach cineál leithcheal a chomhrac, lena n-áirítear leithcheal atá bunaithe ar mhíchumas, seachas leithcheal atá bunaithe ar ghnéas nó san ionad oibre nó sa mhargadh saothair;
  • déanann an Grúpa Oibre Biúró um Chomhionannas agus Éagsúlacht maoirseacht ar na bearta riaracháin atá de dhíth chun an Coinbhinsiún a fhorfheidhmiú laistigh d'Ardrúnaíocht na Parlaiminte.

An tOmbudsman Eorpach:

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA):

Fóram na hEorpa maidir le Míchumas (EDF):