Мрежа на ЕС за прилагане на КПХУ — наблюдение

Мрежата на ЕС събира данни и информация с цел да гарантира, че законодателството на ЕС и неговото прилагане е в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Как членовете на мрежата на ЕС наблюдават прилагането на Конвенцията

В изпълнение на правомощията си за контрол по прилагането на законодателството на ЕС, Европейският парламент изготвя доклади и оценки относно прилагантето на законодателството на ЕС, изготвя доклади относно правата на човека, отправя устни запитвания и провежда проучвания.

По-специално:

  • Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) отговаря за всички аспекти на социалната политика и относно дискриминация на основа на увреждане на работното място и на пазара на труда;
  • Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) отговаря за защитата на територията на ЕС на правата на гражданите, правата на човека, както и за провеждането на мерки за борба срещу всички форми на дискриминация, включително на основание на увреждане, с изключение на случаите на дискриминация, основана на пол, или в сферата на работата и пазара на труда;
  • Работната група на Бюрото на Европейския парламент за равенството и многообразието осъществява надзор по отношение на административните мерки за прилагане на КПХУ в Генералния секретариат на Парламента.

Европейският омбудсман:

Агенцията на ЕС за основните права (FRA):

Европейският форум на хората с увреждания (EDF):