Достъп до документи

Информация и документи, свързани с работата на Агенцията, могат да бъдат намерени тук:

Всеки гражданин на ЕС, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или е установено в ЕС, има право на достъп до документите, съхранявани от Агенцията, при спазване на условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001,  Относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (наричан по-нататък “Регламентът”) и без да се засягат мерките, изложени в решението, прието на 14 декември 2012 г. от Управителния съвет на Агенцията за основните права на Европейския съюз.

За да подадете заявление за достъп до документ, съхраняван от Агенцията за целите на дейността й, попълнете формуляра по-долу (онлайн или във формат PDF). Заявлението трябва да бъде съставено на един от официалните езици на ЕС, както и да бъде изпратено до Агенцията по пощата, по факс или по електронен път. Заявлението трябва да бъде направено по достатъчно точен начин и трябва да съдържа достатъчно елементи, които да позволят на Агенцията да идентифицира искания документ или документи. Можете също да посочите езика, на който желаете да получите документа, както и на друг език, ако документът не е достъпен на първоначално избрания език. Имайте предвид, че документи могат да се предоставят само на наличните езици и формати. Агенцията няма задължение да създава нов документ, да превежда документ или да събира информация, за да отговори на вашето заявление.

Веднага след като Агенцията получи заявлението ви, ще ви бъде изпратено потвърждение, заедно с уникален приемен номер, определен за вашето искане. Агенцията разглежда заявлението ви в максимален срок от петнадесет работни дни, освен ако този срок не бъде удължен при условията, предвидени в регламента.

Агенцията може да откаже достъп до даден документ, inter alia, когато оповестяването му би засегнало защитата на обществения интерес, неприкосновеността на личния живот и неприкосновеността на личността, търговските интереси, правните процедури и правните становища или ако оповестяването му би засегнало сериозно процеса на вземане на решения на Агенцията.

Ако вашето заявление бъде отхвърлено или ако не получите отговор в определения срок, можете да подадете потвърдително заявление до Агенцията в рамките на петнадесет работни дни, като използвате същия формуляр, като посочите, че заявлението е потвърдително, както и приемния номер, който ви е бил предоставен с потвърждението за получаване на първоначалното заявление.

Защита на данните

Обработка на личните данни, въведени във формуляра за заявление, е предмет на политиките за защита, установени от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

За подробна информация разгледайте страницата защита на данните. Освен това имате достъп до Декларацията за поверителност за субектите на данни, искащи достъп до документи.

Формуляри

Формуляр онлайн

Във формат PDF за печат изпращане по факс, поща или електронна поща

Данни за контакт

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85