Aktindsigt

Oplysninger og dokumenter vedrørende agenturets arbejde kan ses her:

Dokumentregister

Enhver EU-borger og fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i EU har ret til aktindsigt i dokumenter, som agenturet er i besiddelse af, med forbehold af de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001  om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (herefter “forordningen”) og med forbehold af foranstaltningerne i den afgørelse, der blev vedtaget den 14. december 2012 af bestyrelsen for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

For at indgive en begæring om aktindsigt i et dokument, som agenturet er i besiddelse af i forbindelse med udøvelsen af sine funktioner, udfyldes formularen nedenfor (online eller som PDF-fil). Begæringen skal være skrevet på et af EU's officielle sprog og kan sendes til agenturet pr. brev eller fax eller elektronisk. Begæringen skal være formuleret tilstrækkeligt præcist og skal navnlig indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at agenturet kan identificere det eller de ønskede dokumenter. Du kan også angive, hvilket sprog du ønsker at modtage dokumentet på, og et alternativt sprog, hvis dit første valg ikke er tilgængeligt. Bemærk venligst, at dokumenter kun kan fås på de sprog og i de formater, der allerede er tilgængelige. Agenturet er ikke forpligtet til at udarbejde et nyt dokument, oversætte et dokument eller indsamle oplysninger for at svare på din begæring.

Når agenturet modtager din begæring, vil du modtage en bekræftelse sammen med din begærings unikke registreringsnummer. Agenturet behandler begæringen inden for en frist på højst femten arbejdsdage, medmindre fristen forlænges på de betingelser, der er fastsat i forordningen.

Agenturet kan bl.a. give afslag på aktindsigt, hvis offentliggørelse af dokumentet ville være til skade for beskyttelsen af offentlige interesser, privatlivets fred og den enkeltes integritet, forretningsmæssige interesser, retssager og juridisk rådgivning, eller hvis offentliggørelse ville være til alvorlig skade for agenturets beslutningsproces.

Hvis der gives afslag på begæringen, eller du ikke modtager et svar inden for den angivne frist, kan du ved hjælp af den samme blanket genfremsætte begæringen over for agenturet inden for femten arbejdsdage med angivelse af, at der er tale om en genfremsat begæring, og påført det registreringsnummer, du modtog sammen med bekræftelsen på modtagelse af den oprindelige begæring.

Databeskyttelse

Behandlingen af de personoplysninger, der er anført på begæringsblanketten, er omfattet af de beskyttelsespolitikker, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Se siden om databeskyttelse (Data Protection) for at få nærmere oplysninger. Her kan du også finde den tilknyttede databeskyttelseserklæring for registrerede, der anmoder om aktindsigt (Privacy Notice — Access to documents).

Blanketter

Onlineblanket

PDF-dokumentet printes ud og sendes med posten, fax eller e-mail

Kontaktoplysninger

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85