EU's rammer for CRPD – beskyttelse

Ved at acceptere CRPD forpligter EU sig til at gennemføre konventionen på de områder, hvor EU har kompetence, som fastlagt i EU's traktater. Mange af de områder og forhold, som er omfattet af CRPD, hører under EU-medlemsstaternes ansvarsområde.

Hvis du er statsborger i en af EU's medlemsstater, hvis du bor i en af medlemsstaterne, eller hvis du driver virksomhed i EU, har du en række rettigheder i henhold til EU-retten.

Beskyttelsen af enkeltpersoner mod overtrædelse af EU-retten er primært et anliggende for de nationale overvågningsrammer og domstole. Hvis du som enkeltperson mener, at disse rettigheder ikke er blevet overholdt af de nationale myndigheder, bør du først tage sagen op med nationale organer.

Men hvis din sag vedrører en del af EU-retten, som gælder direkte for din situation, kan EU måske også hjælpe dig.

Sådan beskytter medlemmer af EU's rammer rettigheder i henhold til CRPD

Medlemmerne af EU's rammer som f.eks. Europa-Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand kan træffe foranstaltninger.

Andragender til Europa-Parlamentet er en vigtig metode, hvormed borgerne kan opnå en formel høring i EU-institutionerne og skabe en direkte forbindelse mellem dem og deres valgte repræsentanter. De kan også rette Parlamentets opmærksomhed mod overtrædelser eller ukorrekt gennemførelse af EU-retten. Udvalget for Andragender er ansvarligt for andragender i Europa-Parlamentet.

Den Europæiske Ombudsmand behandler klager om fejl eller forsømmelser i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer. Enkeltpersoner, som er af den opfattelse, at en EU-institution ikke handler i overensstemmelse med CRPD, har ret til at henvende sig til Ombudsmanden og indgive en klage.

Den Europæiske Ombudsmand har behandlet handicaprelaterede klager vedrørende adgangen til EU-institutionernes bygninger, tegnsprogstolkning ved arrangementer, adgang til materialer på websteder samt sundhedsforsikringskrav indgivet af EU's personale, som har børn med handicap.

Hvis du er borger i en af EU's medlemsstater eller bor i en medlemsstat, kan du indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand. Virksomheder, foreninger eller andre organer med hjemsted i EU kan også klage til Ombudsmanden.

Ombudsmanden har også offentliggjort en indledende version af en letlæselig forklaring af hendes arbejde, og hvordan man indgiver en klage. Denne forklaring foreligger på 24 sprog.

Det Europæiske Handicapforum (EDF) giver oplysninger til personer med handicap, hvis de individuelt føler sig forskelsbehandlet, og gør de ansvarlige administrationer samt offentligheden opmærksom derpå.

EDF yder også bistand til at indbringe sager via tredjepartsinterventioner til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Komitéen for Sociale Rettigheder.

Anden beskyttelse i henhold til EU-retten

Du kan også kontakte Europa-Kommissionen for at klage over en foranstaltning (lov, forordning eller administrativ praksis), en manglende foranstaltning eller praksis i en medlemsstat, som du mener er i strid med EU-retten.

Hvis du ikke er ekspert i EU-ret, kan det være vanskeligt at finde ud af, præcis hvilken lov du mener der er blevet overtrådt. Du kan hurtigt og uformelt få råd hos tjenesten Dit Europa – Råd & Vink på dit eget sprog.

Beskyttelse uden for EU-retten

Uden for EU-rettens anvendelsesområde er dine rettigheder beskyttet af dit lands forfatning eller lovgivning.

Hvis du mener, at disse rettigheder er blevet krænket i en sammenhæng, som ikke er omfattet af EU-retten, skal du sende en klage til den relevante nationale myndighed. Det kan være enten regeringen, de nationale domstole eller et særligt menneskerettighedsorgan.

Det interaktive værktøj Clarity kan hjælpe dig med at finde den rigtige organisation til at hjælpe dig med dit problem med grundlæggende rettigheder.