Nationale menneskerettighedsinstitutioner, ligestillingsorganer samt ombudsmandsinstitutioner

FRA arbejder tæt sammen med nationale menneskerettighedsinstitutioner, ligestillingsorganer samt ombudsmandsinstitutioner på årlige møder og ved at inddrage udvalgte organer i udformningen og gennemførelsen af FRA-projekter samt gennem samarbejdsaktiviteter om formidling og opfølgning på FRA’s resultater. Der finder regelmæssig udveksling af oplysninger sted mellem FRA og disse organer.

Mennesker i papirkæden

Ligestillingsorganer

EU-lovgivningen pålægger medlemsstaterne at oprette et eller flere organer til fremme af ligebehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse og køn eller seksuel orientering. FRA samarbejder med ligestillingsorganer via koordineringsstrukturen Equinet (Det Europæiske Netværk af Ligestillingsorganer) og gennem direkte bilateralt samarbejde. Der afholdes regelmæssige møder mellem FRA og Equinet samt emnespecifikke møder mellem medlemmerne af Equinet. Desuden inviteres FRA jævnligt til at bidrage til Equinets uddannelsessessioner og seminarer.

For yderligere oplysninger om ligestillingsorganer henvises til:

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Nationale menneskerettighedsinstitutioner er uafhængige lovfæstede institutioner i overensstemmelse med FN's "Parisprincipper". Nationale menneskerettighedsinstitutioner har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder på nationalt plan i henhold til internationale normer og standarder for menneskerettigheder. FRA samarbejder med nationale menneskerettighedsinstitutioner gennem det europæiske netværk af nationale menneskerettighedsinstitutioner og direkte gennem bilateralt samarbejde. Der afholdes årlige tematiske møder mellem FRA og de nationale menneskerettighedsinstitutioner.

For yderligere oplysninger om nationale menneskerettighedsinstitutioner henvises til:

Ombudsmandsinstitutioner

Ombudsmandsinstitutioner er uafhængige og let tilgængelige kontrolmekanismer i nationale offentlige forvaltninger. Ombudsmandsinstitutioner er i flere medlemsstater blevet tildelt bemyndigelse til at overvåge gennemførelsen af visse menneskerettighedsstandarder, navnlig retten til god forvaltning, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Der er stor forskel på det mandat og den bemyndigelse ombudsmandsinstitutionerne i EU er tildelt. FRA samarbejder med ombudsmandsinstitutioner på forskellige niveauer og undersøger løbende nye metoder til at øge samarbejdet.

Kontakt:

NHRBteam@fra.europa.eu