Национални институции по правата на човека, органи за равно третиране и институции на омбудсмана

FRA работи в тясно сътрудничество с националните институции по правата на човека, органите за равно третиране и институциите на омбудсмана като провежда годишни срещи и чрез включване на избрани органи в разработването и изпълнението на проекти на FRA, както и чрез дейности за сътрудничество, свързани с разпространението на констатациите на FRA и проследяването на засягащите ги действия. Между FRA и тези органи има редовен обмен на информация.

Верига от лица

Органи за равно третиране

В законодателството на ЕС се изисква държавите членки да създадат орган или органи за насърчаване на равното третиране въз основа на расов или етнически произход и полова идентичност или пол. FRA си сътрудничи с органите за равно третиране чрез тяхната координираща структура Equinet (Европейска мрежа на органите за равно третиране) и чрез пряко двустранно сътрудничество. Провеждат се редовни срещи между FRA и Equinet, както и с членове на Equinet на тематична основа. FRA получава също редовно покани да участва в курсове и семинари на Equinet

За повече информация относно органите за равно третиране вж.:

Национални институции за правата на човека

Националните институции по правата на човека (НИПЧ) са независими институции, създадени със закон и в съответствие с одобрените от ООН „Парижки принципи“. НИПЧ са упълномощени да защитават и насърчават правата на човека на национално равнище в съответствие с международните норми и стандарти за правата на човека. FRA си сътрудничи с НИПЧ чрез Европейската мрежа на НИПЧ и чрез пряко двустранно сътрудничество. Между FRA и НИПЧ се провеждат годишни тематични срещи.

За повече информация относно НИПЧ вж. по-долу:

Институции на омбудсмана

Институциите на омбудсмана представляват независими и лесно достъпни механизми за контрол на националната публична администрация. В няколко държави членки институциите на омбудсмана са оправомощени да наблюдават прилагането на определени стандарти за правата на човека, по-специално прилагането на правото на добра администрация, заложено в Хартата на основните права на Европейския съюз. Мандатът на институциите на омбудсмана в ЕС и правомощията, които са им дадени, варират в широки граници. FRA си сътрудничи с институциите на омбудсмана на различни нива и непрекъснато проучва начините за разширяване на сътрудничеството.

За контакти:

NHRBteam@fra.europa.eu