Národné inštitúcie pre ľudské práva, orgány pre otázky rovnosti a inštitúcie verejných ochrancov práv

FRA úzko spolupracuje s národnými inštitúciami pre ľudské práva, orgánmi pre otázky rovnosti a inštitúciami verejných ochrancov práv prostredníctvom každoročných stretnutí a zapájaním vybraných orgánov do navrhovania a vykonávania projektov agentúry FRA, ako aj prostredníctvom činností spolupráce súvisiacich so šírením a sledovaním zistení agentúry. Pravidelná výmena informácií prebieha medzi agentúrou FRA a týmito orgánmi.

Paper chain people

Orgány pre otázky rovnosti

V právnych predpisoch EÚ sa od členských štátov vyžaduje, aby zriadili orgán alebo orgány na podporu rovnakého zaobchádzania na základe rasového alebo etnického pôvodu a rodu alebo pohlavia. FRA spolupracuje s orgánmi pre otázky rovnosti s ich koordinačnou štruktúrou Equinet (európska sieť vnútroštátnych orgánov pre otázky rovnosti) a na základe priamej dvojstrannej spolupráce. Medzi agentúrou FRA a sieťou Equinet sa konajú pravidelné stretnutia na tematickom základe, ako aj s členmi siete Equinet. FRA tiež býva pravidelne pozývaná, aby sa prispela k školeniam a seminárom siete Equinet.

Ďalšie informácie o orgánoch pre otázky rovnosti pozri na:

Národné inštitúcie pre ľudské práva

Národné inštitúcie pre ľudské práva sú nezávislé inštitúcie zriadené podľa zákona a v súlade s tzv. parížskymi zásadami schválenými OSN. Vnútroštátne organizácie pre ľudské práva sú poverené ochranou a presadzovaním ľudských práv na vnútroštátnej úrovni v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi v oblasti ľudských práv. FRA spolupracuje s národnými inštitúciami pre ľudské práva, európskou sieťou národných inštitúcií pre ľudské práva a spolupracuje s týmito inštitúciami aj na základe priamej dvojstrannej spolupráce. Výročné tematické stretnutia sa konajú aj medzi agentúrou FRA a národnými inštitúciami pre ľudské práva.

Viac informácií o vnútroštátnych organizáciách pre ľudské práva sa uvádza v týchto publikáciách:

Inštitúcie verejných ochrancov práv

Inštitúcie verejných ochrancov práv sú nezávislé a ľahko dostupné kontrolné mechanizmy verejnej správy na vnútroštátnej úrovni. Vo viacerých členských štátoch majú inštitúcie verejných ochrancov práv právomoc monitorovať uplatňovanie určitých noriem v oblasti ľudských práv, najmä práva na dobrú správu vecí verejných zakotveného v Charte základných práv Európskej únie. Mandát inštitúcií verejných ochrancov práv v EÚ a právomoci, ktoré im boli udelené, sa značne líšia. FRA spolupracuje s inštitúciami verejných ochrancov práv na rôznych úrovniach a neustále skúma spôsoby posilnenia spolupráce.

Kontakt:

NHRBteam@fra.europa.eu