Rámec EÚ pre Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím – Presadzovanie

Jedným z hlavných cieľov EÚ je presadzovanie ľudských práv v EÚ a na celom svete.

Dohovor je teraz neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku EÚ. To znamená, že právne predpisy a postupy EÚ musia byť v súlade s požiadavkami Dohovoru.

Ako členovia rámca EÚ presadzujú Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Európsky parlament:

  • presadzuje práva osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom verejných diskusií a pojednávaní, konferencií a tlačových konferencií,
  • zriadil medzivýborovú sieť, ktorej predsedá Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a pozostáva z členov jednotlivých výborov a ich cieľom je preskúmať a kontrolovať dokumenty a činnosti, zvyšovať informovanosť o otázkach súvisiacich so zdravotným postihnutím a presadzovať koordinovaný prístup v prípade potreby.

Európsky ombudsman:

  • pomáha informovať európskych občanov o ich právach a povinnostiach,
  • spolupracuje s národnými a regionálnymi ombudsmanmi v rámci Európskej siete ombudsmanov na presadzovaní dobrej správnej praxe v rámci celej EÚ.

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA):

  • zaoberá sa právami osôb so zdravotným postihnutím ako osobitnej súčasti svojich činností zameraných na zvyšovanie informovanosti, a to aj prostredníctvom zverejňovania správ a iných materiálov, zapojenia zainteresovaných strán, komunikácie a podujatí.
  • začleňuje otázku zdravotného postihnutia do iných tematických oblastí a činností.

Európske fórum zdravotného postihnutia:

  • presadzuje práva osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti, ako napr. sloboda pohybu pre osoby so zdravotným postihnutím,
  • monitoruje dodržiavanie právnych predpisov a politík EÚ týkajúcich sa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím ,
  • poskytuje odborné poradenstvo verejným a súkromným orgánom o uplatňovaní Dohovoru.