EU's rammer under CRPD – fremme

Fremme af menneskerettigheder i EU og i hele verden er et af EU's vigtigste mål.

CRPD er nu en integreret del af EU's retsorden. Det betyder, at EU's lovgivning og praksis skal stemme overens med kravene i konventionen.

Hvordan medlemmerne af EU's rammer fremmer CRPD

Europa-Parlamentet:

  • fremmer rettigheder for personer med handicap gennem offentlige debatter og høringer, konferencer og pressekonferencer
  • etablerer et udvalgsnetværk, under Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som består af medlemmer fra forskellige udvalg, som skal gennemgå og screene dokumenter og aktiviteter, skabe opmærksomhed omkring handicaprelaterede spørgsmål og så vidt muligt fremme en samordnet tilgang.

Den Europæiske Ombudsmand::

  • hjælper med at informere europæiske borgere om deres rettigheder og forpligtelser
  • samarbejder med nationale og regionale ombudsmænd i det europæiske netværk af ombudsmænd om at fremme god forvaltningspraksis i hele EU.

Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)::

  • behandler rettigheder for personer med handicap som en bestemt del af sine oplysningsaktiviteter, herunder gennem offentliggørelse af rapporter og andet materiale, inddragelse af aktører, kommunikation og begivenheder
  • integrerer handicap på tværs af temaer og aktiviteter.

Det Europæiske Handicapforum:

  • fremmer rettigheder for personer med handicap gennem oplysningskampagner om f.eks. fri bevægelighed for personer med handicap
  • overvåger, at EU's lovgivning og politikker stemmer overens med CRPD
  • yder teknisk rådgivning til offentlige og private myndigheder om anvendelsen af CRPD.