EU's rammer under CRPD – bidrag til EU's gennemgang

I henhold til artikel 35 i CRPD skal alle konventionens deltagerstater aflægge regelmæssige rapporter om de foranstaltninger, de har truffet til gennemførelse af CRPD til komitéen for rettigheder for personer med handicap (CRPD-komitéen).

Den første rapport skal aflægges inden to år, efter at CRPD er trådt i kraft for den pågældende deltagerstat, og derefter skal der aflægges rapport hvert fjerde år.

Disse rapporter danner grundlag for CRPD-komitéens gennemgang af de fremskridt, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen af CRPD.

Gennemgang af EU's gennemførelse af CRPD

I overensstemmelse med sine forpligtelser aflagde Kommissionen den første rapport om EU's gennemførelse af CRPD på vegne af EU i juni 2014. I rapporten sammenfattes de foranstaltninger, EU har truffet for at gennemføre CRPD inden for sit kompetenceområde, herunder i både EU-retten og -politikker, samt den interne gennemførelse i EU's institutioner, agenturer og organer.

I april 2015 offentliggjorde CRPD-komitéen en liste over spørgsmål som svar på EU's rapport, som den gerne ville have yderligere oplysninger om fra EU. Europa-Kommissionen svarede på EU's vegne med yderligere oplysninger i juni 2015.

Størstedelen af gennemgangen fandt sted i august 2015 med en offentlig konstruktiv dialog mellem EU – repræsenteret af Europa-Kommissionen – og CRPD-komitéen.

Efter denne drøftelse offentliggjorde CRPD-komitéen i september 2015 sin vurdering af EU's gennemførelse af CRPD samt anbefalinger til opfølgning i form af "afsluttende bemærkninger".. De afsluttende bemærkninger omhandler næsten alle artikler i CRPD med konkrete anbefalinger til, hvordan EU bedre kan gennemføre konventionen.

Ud over de formelle dokumenter, som Europa-Kommissionen og CRPD-komitéen har udarbejdet, aflagde en lang række nationale menneskerettighedsorganisationer, civilsamfundsorganisationer og handicaporganisationer deres egne rapporter til CRPD-komitéen vedrørende EU's gennemførelse af CRPD.

Vigtige trin i CRPD-komitéens gennemgang af EU

Rapporter fra deltagerstaterne • Europa-Kommissionen indgav EU's rapport i juni 2014.
Liste over spørgsmål • I april 2015 offentliggjorde CRPD-komitéen en "liste over spørgsmål" til EU's rapport med 45 spørgsmål, som den gerne ville have yderligere oplysninger om.
• Europa-Kommissionen svarede på disse spørgsmål på EU's vegne i juni 2015.
Afsluttende bemærkninger • Den 27.-28. august 2015 mødtes EU med CRPD-komitéen til en "konstruktiv dialog" om gennemførelsen af ​​CRPD.
• CRPD-komitéen offentliggjorde sine afsluttende bemærkninger om EU i september 2015 med en vurdering af EU's svar og anbefalinger til, hvordan EU bedre kan gennemføre CRPD.

Kilde: FRA, 2016

Alle dokumenter i forbindelse med gennemgangen er tilgængelige online.

EU's rammers bidrag til gennemgangen

EU's rammer deltager aktivt i alle faser af gennemgangen.

EU's rammer holdt to private briefinger med CRPD-komitéen samtidig med drøftelsen om listen over spørgsmål til EU og den konstruktive dialog. Rammerne kom også med indledende og afsluttende udtalelser under den konstruktive dialog mellem EU og CRPD-komitéen.

EU's rammers rolle i gennemgangen

Marts 2015 • Medlemmerne af rammerne bekræfter på et møde på højt plan, at de er villige og i stand til at deltage aktivt i gennemgangen og i opfølgningen på de afsluttende bemærkninger.
April 2015 • Lukket briefing mellem EU's rammer og CRPD-komitéen forud for drøftelsen af listen over spørgsmål.
Maj 2015 • Deltagelse i Europa-Parlamentets høring om CRPD.
August 2015 • Indledende og afsluttende udtalelser under den konstruktive dialog mellem EU og CRPD-komitéen.
• Lukket briefing mellem EU's rammer og CRPD-komitéen
September 2015 og fremefter • Opfølgning på de afsluttende bemærkninger, herunder drøftelser med Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender.

Kilde: FRA, 2016

Derudover stod Europa-Parlamentet for tre arrangementer, hvor gennemgangen skulle drøftes: en offentlig høring i maj 2015 om listen over spørgsmål, endnu en offentlig høring i januar 2016 og en drøftelse med Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i februar 2016, hvor medlemmerne af EU's rammer deltog.

Alle medlemmerne af EU's rammer har forpligtet sig til at støtte EU's opfølgning af de afsluttende bemærkninger.

Anbefalinger vedrørende EU's rammer

En del af CRPD-komitéens afsluttende bemærkninger vedrører specifikt EU's rammer:

"Komitéen bemærker med bekymring, at Den Europæiske Unions rammer for gennemførelse og overvågning af konventionen ikke stemmer fuldt ud overens med Parisprincipperne og ikke har tilstrækkelige ressourcer. Endvidere er Europa-Kommissionen udpeget både som kontaktpunkt (artikel 33, stk. 1) og som en del af overvågningsrammerne (artikel 33, stk. 2).

Komitéen anbefaler, at [EU] træffer foranstaltninger til at afkoble Europa-Kommissionens roller – ved at fjerne den fra overvågningsrammerne – for at sikre fuld overensstemmelse med Parisprincipperne, og at sidstnævnte har tilstrækkelige ressourcer til at udføre sine funktioner. Den anbefaler endvidere, at [EU] overvejer at etablere en interinstitutionel koordinationsmekanisme og udpeger kontaktpunkter i de enkelte EU-institutioner, -agenturer og -organer."

Europa-Kommissionen anmodes som kontaktpunkt for CRPD i Europa om at give CRPD-komitéen oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre denne anbefaling inden september 2016.