Vammaisyleissopimuksen mukainen EU:n CRPD-rakenne – osallistuminen EU:n tarkasteluprosessiin

Vammaisyleissopimuksen 35 artiklan mukaan kukin sopimuspuoli antaa vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle (vammaisyleissopimuksen komitea) säännöllisesti raportin toimista, joihin se on ryhtynyt täyttääkseen yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Ensimmäinen raportti on laadittava kahden vuoden kuluessa vammaisyleissopimuksen voimaantulosta sopimusvaltiossa, ja tämän jälkeen raportit toimitetaan neljän vuoden välein.

Vammaisyleissopimuksen komitea käyttää näitä raportteja vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon edistymistä koskevan tarkastelunsa perustana.

Vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa EU:ssa koskeva tarkastelu

Euroopan komissio toimitti velvoitteidensa mukaisesti EU:n ensimmäisen raportin vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta kesäkuussa 2014. Raportissa esitetään yhteenveto toimista, joita EU on toteuttanut vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi toimivaltaansa kuuluvilla aloilla EU:n oikeudessa ja toimintalinjoissa, sekä EU:n toimielinten, virastojen ja elinten sisäisesti toteuttamista toimista.

Vuoden 2015 huhtikuussa vammaisyleissopimuksen komitea julkaisi EU:n raportin johdosta kysymysluettelon aiheista, joihin se toivoi saavansa EU:lta lisätietoa. Euroopan komissio vastasi EU:n puolesta antamalla lisätietoa kesäkuussa 2015.

Tarkastelun päävaihe suoritettiin elokuussa 2015, ja EU:ta edustava Euroopan komissio ja vammaisyleissopimuksen komitea osallistuivat tuolloin julkiseen rakentavaan vuoropuheluun.

Tämän vuoropuhelun jälkeen vammaisyleissopimuksen komitea julkaisi syyskuussa 2015 arvionsa vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta EU:ssa ja jatkotoimia koskevat suosituksensa loppupäätelminä. Loppupäätelmissä tarkastellaan lähes kaikkia vammaisyleissopimuksen artikloja ja esitetään konkreettisia suosituksia yleissopimuksen täytäntöönpanon parantamiseksi EU:ssa.

Euroopan komissio ja vammaisyleissopimuksen komitea laativat useita virallisia asiakirjoja vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta EU:ssa, minkä lisäksi monet kansalliset ihmisoikeuselimet, kansalaisjärjestöt ja vammaisjärjestöt toimittivat omat raporttinsa vammaisyleissopimuksen komitealle.

Tärkeät vaiheet vammaisyleissopimuksen komitean täytäntöönpanotarkastelussa

Sopimuspuolen raportti
• Euroopan komissio toimitti EU:n raportin kesäkuussa 2014
Kysymysluettelo
• Vuoden 2015 huhtikuussa vammaisyleissopimuksen komitea julkaisi EU:n raporttia koskevan kysymysluettelon, joka sisälsi 45 kysymystä, joihin komitea toivoi saavansa lisätietoa.
• Euroopan komissio vastasi näihin kysymyksiin EU:n puolesta kesäkuussa 2015.
Loppupäätelmät
• EU tapasi vammaisyleissopimuksen komitean 27.–28.8.2015 käydäkseen rakentavaa vuoropuhelua vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta EU:ssa.
• Vammaisyleissopimuksen komitea julkaisi EU:ta koskevat loppupäätelmänsä syyskuussa 2015 ja esitti arvionsa EU:n saavutuksista ja suosituksensa vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon parantamiseksi EU:ssa.

Lähde: FRA, 2016

Kaikki tarkasteluprosessiin liittyvät asiakirjat ovat saatavissa verkossa.

EU:n CRPD-rakenteen osallistuminen tarkasteluprosessiin

EU:n CRPD-rakenne osallistui aktiivisesti tarkasteluprosessin kaikkiin vaiheisiin.

EU:n CRPD-rakenne  piti vammaisyleissopimuksen komitean kanssa kaksi suljettua keskustelutilaisuutta, joista toinen järjestettiin EU:ta koskevasta kysymysluettelosta käytyjen keskustelujen ja toinen rakentavan vuoropuhelun yhteydessä. EU:n CRPD-rakenne käytti myös avaus- ja loppupuheenvuoron EU:n ja vammaisyleissopimuksen komitean välisessä rakentavassa vuoropuhelussa.

EU:n CRPD-rakenteen rooli tarkasteluprosessissa

Maaliskuu 2015
• EU:n CRPD-rakenteen jäsenet vahvistavat korkean tason kokouksessa halukkuutensa ja valmiutensa osallistua aktiivisesti tarkasteluprosessiin ja loppupäätelmien mukaisiin jatkotoimiin.
Huhtikuu 2015
• EU:n CRPD-rakenteen ja vammaisyleissopimuksen komitean suljettu tilaisuus ennen kysymysluettelosta käytyjä keskusteluja
Toukokuu 2015
• Osallistuminen vammaisyleissopimusta koskevaan Euroopan parlamentin kuulemistilaisuuteen
Elokuu 2015
• Avaus- ja loppupuheenvuorot EU:n ja vammaisyleissopimuksen komitean välisessä rakentavassa vuoropuhelussa
• EU:n CRPD-rakenteen ja vammaisyleissopimuksen komitean suljettu tilaisuus
Syyskuu 2015 ja sen jälkeen
• Loppupäätelmien mukaiset jatkotoimet, mukaan lukien keskustelu Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan kanssa

Lähde: FRA, 2016

Lisäksi Euroopan parlamentti järjesti kolme tilaisuutta keskustellakseen tarkasteluprosessista: julkisen kuulemisen kysymysluettelosta toukokuussa 2015, toisen julkisen kuulemisen tammikuussa 2016 sekä keskustelutilaisuuden työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan kanssa helmikuussa 2016, johon osallistuivat kaikki EU:n CRPD-rakenteen jäsenet.

Kaikki EU:n CRPD-rakenteen jäsenet ovat sitoutuneet tukemaan EU:n loppupäätelmien mukaisia jatkotoimia.

EU:n CRPD-rakennetta koskevat suositukset

Osa vammaisyleissopimuksen komitean loppupäätelmistä koskee nimenomaan EU:n CRPD-rakennetta:

”Komitea panee huolestuneena merkille, että yleissopimusta koskeva Euroopan unionin täytäntöönpano- ja seurantarakenne ei ole kaikilta osin Pariisin periaatteiden mukainen eivätkä sen resurssit ole riittävät. Lisäksi Euroopan komissio on nimetty sekä yhteystahoksi (33 artiklan 1 kohta) että osaksi seurantarakennetta (33 artiklan 2 kohta).

Komitea suosittelee, että Euroopan Unioni ryhtyy toimenpiteisiin Euroopan komission tehtävien eriyttämiseksi poistamalla sen itsenäisestä seurantarakenteesta, jotta varmistetaan Pariisin periaatteiden täysimääräinen noudattaminen. Seurantarakenteelle tulee taata riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi komitea suosittelee, että Euroopan Unioni harkitsee toimielinten välisen koordinointijärjestelmän käyttöönottoa ja yhteystahojen nimeämistä jokaisessa EU:n toimielimessä, virastossa ja elimessä.”

Euroopan komissiota, joka toimii vammaissopimuksen yhteystahona EU:ssa, pyydetään antamaan vammaisyleissopimuksen komitealle tietoa tämän suosituksen täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimenpiteistä syyskuuhun 2016 mennessä.