You are here:

* pakollinen kenttä

Hakemustyyppi

Henkilötiedot

Hakemuksessa annettujen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan erityisiä tietosuojaa koskevia toimintaperiaatteita, joista on säädetty yksilöiden suojelusta yhteisön toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1725. Ks. http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement ja siihen liittyvä tiedote asiakirjapyyntöjä tekeville rekisteröidyilletästä..

Tiedot pyydetystä asiakirjasta (pyydetyistä asiakirjoista)

1 + 5 =