Vammaisyleissopimuksen mukainen EU:n CRPD-rakenne – suojelu

Hyväksyessään vammaisyleissopimuksen EU sitoutui yleissopimuksen täytäntöönpanoon EU:n toimivaltaan kuuluvilla aloilla EU:n perussopimusten mukaisesti. Monet vammaisyleissopimuksen kattamista aloista ja aiheista ovat EU:n jäsenvaltioiden vastuulla.

Jos olet EU:n jäsenvaltion kansalainen, asut jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai harjoitat liiketoimintaa EU:ssa, unionin lainsäädäntö antaa sinulle useita oikeuksia.

Henkilöiden suojelu EU:n oikeuden rikkomiselta kuuluu ensisijaisesti kansallisten seurantarakenteiden ja tuomioistuinten tehtäviin. Jos kansalliset viranomaiset eivät ole mielestäsi kunnioittaneet näitä oikeuksia, sinun olisi kanneltava asiasta ensin kansallisille elimille.

Jos asiasi koskee EU:n oikeutta, jota sovelletaan suoraan tilanteeseesi, myös EU voi ehkä auttaa sinua.

Miten EU:n CRPD-rakenteen jäsenet suojelevat vammaisyleissopimuksessa vahvistettuja oikeuksia?

Sellaiset EU:n CRPD-rakenteen jäsenet kuten Euroopan parlamentti ja Euroopan oikeusasiamies voivat ryhtyä toimiin oikeuksien suojelemiseksi.

Euroopan parlamentille tehtävät vetoomukset ovat kansalaisille tärkeä keino tulla EU:n toimielinten kuulemaksi virallisesti; ne luovat suoran yhteyden kansalaisten ja heidän valitsemiensa edustajien välille. Vetoomuksilla voidaan myös kiinnittää parlamentin huomio EU:n oikeuden rikkomiseen tai sääntöjenvastaiseen täytäntöönpanoon. Vetoomusvaliokunta vastaa Euroopan parlamentille esitetyistä vetoomuksista.

Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluja, jotka koskevat hallinnollisia epäkohtia Euroopan unionin toimielimissä, elimissä, laitoksissa ja virastoissa. Jos henkilö katsoo, ettei EU:n toimielin toimi vammaisyleissopimuksen mukaisesti, hänellä on oikeus kääntyä oikeusasiamiehen puoleen oikaisun hakemiseksi.

Euroopan oikeusasiamies on käsitellyt vammaisuuteen liittyviä kanteluja, jotka koskevat esteetöntä pääsyä EU:n toimielinten rakennuksiin, viittomakielistä tulkkausta tapahtumissa, verkossa olevan aineiston saatavuutta sekä EU:n henkilöstön vammaisten lastensa puolesta esittämiä sairausvakuutuskorvauksia koskevia vaatimuksia.

Jos olet unionin jäsenvaltion kansalainen tai asut jäsenvaltiossa, voit kannella Euroopan oikeusasiamiehelle. Myös liikeyritykset, yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden rekisteröity toimipaikka on Euroopan unionissa, voivat kannella oikeusasiamiehelle.

Euroopan oikeusasiamies on myös julkaissut 24 kielellä ensimmäisen version selkokielisestä esitteestä, jossa annetaan tietoa hänen työstään ja kantelun tekemisestä.

Euroopan vammaisfoorumi (EDF) antaa tietoa vammaisille henkilöille, jotka kokevat tulleensa henkilökohtaisesti syrjityiksi, ja tuo syrjintätapaukset asiasta vastuussa olevan hallinnon ja laajan yleisön tietoon.

Euroopan vammaisfoorumi avustaa myös valitusmenettelyissä osallistumalla kolmantena osapuolena Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean menettelyihin.

Muu EU-oikeuden mukainen suoja

Voit myös ottaa yhteyttä Euroopan komissioon, jos haluat kannella jostain toimenpiteestä (lainsäädännöstä, asetuksesta tai hallinnollisesta toimesta), toimenpiteen laiminlyömisestä tai jäsenvaltion käytännöstä, joka on mielestäsi unionin oikeuden vastainen.

Muiden kuin EU-oikeuden asiantuntijoiden voi olla vaikea tietää tarkasti, mitä lainsäädäntöä tapauksessa on ehkä rikottu. Voit saada nopeasti epävirallisia neuvoja Sinun Eurooppasi -neuvonnasta omalla kielelläsi.

EU-oikeuden ulkopuolinen suojelu

EU:n oikeuden soveltamisalan ulkopuolella oikeuksiasi suojellaan maasi perustuslailla ja lainsäädännöllä.

Jos oikeuksiasi on mielestäsi loukattu asiassa, joka ei kuulu EU:n oikeuden soveltamisalaan, sinun on kanneltava asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka voi olla hallitus, kansallinen tuomioistuin tai ihmisoikeuskysymyksiin erikoistunut elin.

Vuorovaikutteinen verkkotyökalu voi auttaa löytämään oikean organisaation perusoikeuksiasi koskevan ongelman ratkaisemiseksi.