EU-kader voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap – bescherming

Door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicapte aanvaarden, heeft de EU zich verbonden aan de tenuitvoerlegging ervan op gebieden die onder de bevoegdheid van de EU vallen, zoals vastgelegd in de EU-Verdragen. Veel van de gebieden en aangelegenheden die door dit Verdrag worden bestreken vallen onder de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten.

Als u een onderdaan van een lidstaat van de EU bent, als u in een van de lidstaten woont of als u een bedrijf hebt in de EU, verleent het Unierecht u een aantal rechten.

Het beschermen van personen tegen inbreuken op het Unierecht is primair een zaak voor de nationale monitoringkaders en rechtbanken. Indien u van mening bent dat deze rechten niet zijn gerespecteerd door de nationale autoriteiten, moet u dit eerst aanhangig maken bij de nationale organen.

Als uw zaak echter een punt van EU-recht is dat rechtstreeks van toepassing is op uw situatie, kan de EU u mogelijk ook helpen.

Hoe beschermen leden van het EU-kader rechten uit hoofde van het Verdrag?

De leden van het EU-kader, zoals het Europees Parlement en de Europese Ombudsman, kunnen actie ondernemen.

Verzoekschriften aan het Europees Parlement zijn voor burgers een waardevol middel om een formele hoorzitting door EU-instellingen te verkrijgen, waardoor er rechtstreeks contact tussen hen en hun gekozen vertegenwoordigers ontstaat. Ook kunnen burgers op deze manier inbreuken op of de niet-correcte tenuitvoerlegging van EU-wetgeving onder de aandacht van het Parlement brengen. Binnen het Europees Parlement is de Commissie verzoekschriften belast met de behandeling van verzoekschriften.

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer bij de instellingen, instanties, bureaus, organen en agentschappen van de Europese Unie. Personen die van mening zijn dat een EU-instelling niet in overeenstemming met het Verdrag handelt of heeft gehandeld, hebben het recht zich tot de Ombudsman te wenden om verhaal proberen te halen.

De Europese Ombudsman heeft aan handicap gerelateerde klachten behandeld die te maken hadden met de toegankelijkheid van gebouwen van EU-instellingen, vertolking in gebarentaal tijdens evenementen, de toegankelijkheid van materiaal op websites, en claims uit hoofde van ziektekostenverzekeringen van personeelsleden van de EU die kinderen hebben met een handicap.

Als u een burger van de Unie bent of rechtmatig in een lidstaat verblijft, kunt u een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. Ook bedrijven, verenigingen of andere organen met statutaire zetel in de Unie kunnen een klacht indienen bij de Ombudsman.

De Ombudsman heeft ook, in 24 talen, een eerste versie van een duidelijke toelichting op haar werkzaamheden gepubliceerd, waarin tevens wordt uitgelegd hoe een klacht kan worden ingediend.

Het Europees Gehandicaptenforum (EGF) verstrekt informatie aan personen met een handicap als deze zich gediscrimineerd voelen in hun individuele ervaringen en brengen deze gevallen onder de aandacht van de verantwoordelijke overheidsinstanties en het algemene publiek.

Het EGF verleent ook bijstand aan personen die verhaal willen halen door als derde partij op te treden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Comité voor sociale rechten.

Andere bescherming krachtens het Unierecht

U kunt ook contact opnemen met de Europese Commissie om een klacht in te dienen over (het niet nemen van) een maatregel (wet, verordening of administratieve handeling) of een handeling van een lidstaat waarvan u denkt dat deze in strijd is met het Unierecht.

Als u geen deskundige in EU-wetgeving bent, is het voor u wellicht lastig te bepalen op welke wet volgens u precies inbreuk is gemaakt. U kunt snel, informeel en in uw eigen taal advies krijgen van de dienst Uw Europa – Advies.

Bescherming buiten het Unierecht

Buiten het toepassingsgebied van het Unierecht worden uw rechten beschermd door de grondwet en andere wetgeving van uw land.

Bent u van mening dat uw rechten zijn geschonden in een context die niet door EU-wetgeving wordt bestreken, dan zult u uw klacht moeten richten tot de bevoegde nationale autoriteit, d.w.z. de overheid, de nationale rechtbanken of een gespecialiseerd mensenrechtenorgaan.

Een interactieve tool kan nuttig zijn bij het vinden van de juiste organisatie die u kan helpen bij uw grondrechtenprobleem.