Okvir EU za Konvencijo o pravicah invalidov – varovanje

Evropska unija se je s sprejetjem Konvencije o pravicah invalidov zavezala, da jo bo izvajala na področju svoje pristojnosti, kot je določeno s Pogodbo EU. Za številna področja in vprašanja, zajeta v Konvenciji, so odgovorne države članice EU.

Za varovanje posameznikov pred kršitvami prava EU so odgovorni predvsem nacionalni okviri za spremljanje izvajanja in sodišča. Če torej menite, da nacionalne oblasti ne spoštujejo vaših pravic, se morate najprej obrniti na nacionalne organe.

Če vaš primer zadeva vidik prava EU, ki se neposredno nanaša na vaš položaj, vam morda lahko pomaga tudi EU.

Kako člani okvira EU varujejo pravice v okviru Konvencije o pravicah invalidov?

Člani okvira EU, kot sta Evropski parlament in Evropski varuh človekovih pravic, lahko ukrepajo.

Peticije, naslovljene na Evropski parlament, so dragoceno orodje državljanov, ki jim omogoča, da so uradno slišani v institucijah EU, saj vzpostavljajo neposredno povezavo med državljani in njihovimi izvoljenimi predstavniki. Poleg tega lahko opozorijo Parlament na kršitve ali nepravilno izvajanje zakonodaje EU. V Evropskem parlamentu je za peticije odgovoren Odbor za peticije.

Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe glede nepravilnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Evropske unije. Posamezniki, ki menijo, da določena institucija EU ne ravna v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov, se lahko za pravno varstvo obrnejo na varuha človekovih pravic.

Evropski varuh človekovih pravic obravnava pritožbe v zvezi z invalidnostjo, ki se nanašajo na dostop do stavb institucij EU, tolmačenje v znakovni jezik na dogodkih, dostop do gradiva na spletiščih in zahtevke za zdravstveno zavarovanje, ki so jih vložili zaposleni v EU, katerih otroci so invalidi.

Če ste državljan države članice EU ali prebivate v državi članici, lahko vložite pritožbo pri evropskemu varuhu človekovih pravic. Pri njem lahko pritožbo vložijo tudi podjetja, združenja ali drugi organi z registriranim sedežem v EU.

Sedanja varuhinja človekovih pravic je objavila tudi prvo različico enostavno berljive razlage dela, ki ga opravlja, in postopka za vložitev pritožbe, ki sta na voljo v 24 jezikih.

Evropski invalidski forum zagotavlja informacije invalidom, ki na podlagi individualnih izkušenj menijo, da so diskriminirani, ter nanje opozori odgovorne uprave in javnost.

Evropski invalidski forum tudi nudi pomoč pri iskanju pravnega varstva s posredovanjem tretjih oseb pri Evropskem sodišču za človekove pravice in Evropskem odboru za socialne pravice.

Drugo varstvo v okviru prava EU

Če bi se radi pritožili glede kakršnega koli ukrepanja (zakona, predpisa ali upravnega ukrepa), neukrepanja ali prakse države članice, ki je po vašem mnenju v nasprotju s pravom Unije, se lahko obrnete tudi na Evropsko komisijo.

Če niste strokovnjak na področju prava EU, boste morda težko natančno ugotovili, kateri zakon se po vašem mnenju krši. Hiter in neuraden nasvet v svojem jeziku lahko dobite v okviru storitve Tvoja Evropa – nasveti.

Varstvo zunaj okvira prava EU

Zunaj področja uporabe prava EU vaše pravice varujeta ustava in zakonodaja vaše države.

Če menite, da kršitev vaših pravic ne spada na področje uporabe prava EU, morate pritožbo vložiti pri zadevnem nacionalnem organu, na primer vladi, nacionalnih sodiščih ali specializiranem organu za človekove pravice.

Interaktivno orodje Clarity vam lahko pomaga pri iskanju prave organizacije, na katero se lahko obrnete pri reševanju težave v zvezi s temeljnimi pravicami.