Okvir EU za Konvencijo o pravicah invalidov – prispevanje k postopku ponovnega pregleda EU

Vsaka pogodbenica Konvencije mora v skladu z njenim členom 35 redno poročati Odboru o pravicah invalidov (Odboru Konvencije) o ukrepih, ki jih je sprejela za njeno izvajanje.

Prvo poročilo je treba predložiti dve leti po začetku veljavnosti Konvencije o pravicah invalidov v državi pogodbenici, poznejša poročila pa vsaka štiri leta.

Na teh poročilih temelji ponovni pregled Odbora Konvencije v zvezi z napredkom pri izvajanju Konvencije.

Ponovni pregled izvajanja Konvencije o pravicah invalidov v EU

Evropska komisija je v skladu s svojimi obveznostmi v imenu EU predložila prvo poročilo o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov v EU junija 2014. Poročilo povzema ukrepe, ki jih je EU v okviru svojih pristojnosti sprejela za izvajanje Konvencije, pri čemer zajema pravo in politiko EU ter notranje izvajanje v institucijah, agencijah in organih EU.

Odbor Konvencije je aprila 2015 kot odziv na poročilo EU objavil „seznam vprašanj“, s katerimi je želel od EU pridobiti dodatne informacije. Evropska komisija je junija 2015 v imenu EU podala nadaljnje informacije.

Glavni del postopka ponovnega pregleda je potekal avgusta 2015 z javnim „konstruktivnim dialogom“ med EU, ki jo je zastopala Evropska komisija, in Odborom Konvencije.

Po tej razpravi je Odbor Konvencije septembra 2015 objavil oceno izvajanja Konvencije v EU in priporočila o nadaljnjem ukrepanju v obliki „sklepnih ugotovitev“. V njih so obravnavani skoraj vsi členi Konvencije o pravicah invalidov, pri čemer so navedena dejanska priporočila v zvezi s tem, kako bi jo lahko EU bolje izvajala.

Poleg uradnih dokumentov, ki sta jih pripravila Evropska komisija in Odbor Konvencije, je veliko nacionalnih organov za človekove pravice, organizacij civilne družbe in organizacij invalidov Odboru Konvencije predložilo svoja poročila o izvajanju Konvencije v EU.

Ključni koraki ponovnega pregleda EU, ki ga je opravil Odbor Konvencije

Poročilo države pogodbenice
• Evropska komisija je poročilo o EU predložila junija 2014.
Seznam vprašanj
• Odbor Konvencije je aprila 2015 objavil „seznam vprašanj“ v zvezi s poročilom o EU, in sicer je pripravil 45 vprašanj, s katerimi je želel pridobiti dodatne informacije.
• Evropska komisija je junija 2015 v imenu EU odgovorila na ta vprašanja.
Sklepne ugotovitve
• EU je 27. in 28. avgusta 2015 sodelovala z Odborom Konvencije v „konstruktivnem dialogu“ o svojem izvajanju Konvencije o pravicah invalidov.
• Odbor Konvencije je septembra 2015 objavil sklepne ugotovitve o EU, v katerih je navedel oceno dosežkov EU in priporočila v zvezi s tem, kako bi lahko ta bolje izvajala Konvencijo.

Vir: Agencija FRA, 2016.

Vsi dokumenti v zvezi s postopkom ponovnega pregleda so na voljo v spletu.

Prispevek okvira EU k postopku ponovnega pregleda

Okvir EU je dejavno sodeloval na vseh stopnjah postopka ponovnega pregleda.

Z Odborom Konvencije se je dvakrat sestal za zaprtimi vrati, in sicer v času obravnave seznama vprašanj o EU in v času konstruktivnega dialoga. Prav tako je dal uvodno in sklepno izjavo na konstruktivnem dialogu med EU in Odborom Konvencije.

Vloga okvira EU v postopku ponovnega pregleda

Marec 2015 • Člani okvira EU na srečanju na visoki ravni potrdijo svojo pripravljenost in razpoložljivost za dejavno sodelovanje pri postopku ponovnega pregleda in nadaljnjem ukrepanju na podlagi sklepnih ugotovitev
April 2015 • Sestanek za zaprtimi vrati med okvirom EU in Odborom Konvencije pred obravnavo seznama vprašanj
Maj 2015 • Sodelovanje na obravnavi Evropskega parlamenta v zvezi s Konvencijo o pravicah invalidov
Avgust 2015 • Uvodna in sklepna izjava na konstruktivnem dialogu med EU in Odborom Konvencije
• Sestanek za zaprtimi vrati med okvirom EU in Odborom Konvencije
Od septembra 2015 naprej
• Nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepnih ugotovitev, vključno z izmenjavo mnenj z Odborom Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve

Vir: Agencija FRA, 2016.

Poleg tega je Evropski parlament organiziral tri dogodke za obravnavanje postopka ponovnega pregleda: javno obravnavo seznama vprašanj, ki je potekala maja 2015, dodatno javno obravnavo, ki je potekala januarja 2016, ter izmenjavo mnenj z Odborom za zaposlovanje in socialne zadeve, ki je potekala februarja 2016 in pri kateri so sodelovali vsi člani okvira EU.

Vsi člani okvira EU so se zavezali podpori nadaljnjemu ukrepanju EU na podlagi sklepnih ugotovitev.

Priporočila v zvezi z okvirom EU

Del sklepnih ugotovitev Odbora Konvencije se izrecno nanaša na okvir EU:

„Odbor z zaskrbljenostjo ugotavlja, da okvir Evropske unije za izvajanje in spremljanje Konvencije ni popolnoma v skladu s pariškimi načeli in nima ustreznih finančnih sredstev. Poleg tega je Evropska komisija določena tako kot organ za stike (člen 33(1)) kot tudi del okvira za spremljanje (člen 33(2)).

Odbor priporoča, naj [EU] sprejme ukrepe za ločitev vlog Evropske komisije, tako da jo izključi iz neodvisnega okvira za spremljanje, za zagotovitev popolne skladnosti s pariškimi načeli in ustreznih finančnih sredstev, ki bodo okviru na voljo za opravljanje njegovih funkcij. Priporoča tudi, naj [EU] prouči vzpostavitev medinstitucionalnega mehanizma za usklajevanje ter določitev organa za stike v okviru posamezne institucije, agencije in organa EU.“

Kot organ za stike v EU v zvezi s Konvencijo o pravicah invalidov mora Evropska komisija do septembra 2016 Odboru Konvencije zagotoviti informacije o ukrepih, sprejetih za izvajanje tega priporočila.