EUs CRPD-–mekanism – Bidrag till EU:s översynsprocess

Enligt artikel 35 i CRPD, måste varje konventionsstat avge regelbundna rapporter om de åtgärder som den har vidtagit för att genomföra CRPD till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén).

Den första rapporten ska avges inom två år efter CRPD:s ikraftträdande i konventionsstaten, och därefter ska påföljande rapporter avges vart fjärde år.

CRPD-kommittén utgår från dessa rapporter när den bedömer de framsteg som gjorts när det gäller genomförandet av CRPD.

Översyn av EU:s genomförande av CRPD

Europeiska kommissionen fullgjorde sina skyldigheter och avgav den första rapporten om EU:s genomförande av CRPD, å EU:s vägnar, i juni 2014. I rapporten sammanfattas de åtgärder som EU har vidtagit för att genomföra CRPD inom sitt behörighetsområde, som omfattar såväl EU‑rätten och EU-politiken, och det interna genomförandet vid EU:s institutioner, byråer och organ.

I april 2015 offentliggjorde CRPD-kommittén förteckningen över frågor som svar på EU:s rapport, där man ställde en rad frågor som man ville ha ytterligare information om från EU:s sida. Europeiska kommissionen svarade å EU:s vägnar och gav ytterligare information i juni 2015.

Den största delen av översynsprocessen ägde rum i augusti 2015, då en offentlig ”konstruktiv dialog” fördes mellan EU – som företräddes av Europeiska kommissionen – och CRPD-kommittén.

Till följd av denna dialog offentliggjorde CRPD-kommittén i september 2015 sin bedömning av EU:s genomförande av CRPD och rekommendationer om uppföljning i form av ”avslutande iakttagelser”. De avslutande iakttagelserna omfattar nästan samtliga artiklar i CRPD och innehåller mer konkreta rekommendationer om hur EU kan genomföra konventionen på ett bättre sätt.

Utöver de formella handlingar som Europeiska kommissionen och CRPD-kommittén utarbetat har flera nationella människorättsorgan, organisationer i det civila samhället och organisationer för personer med funktionsnedsättning avgett egna rapporter till CRPD-kommittén om EU:s genomförande av CRPD.

Viktiga steg i CRPD-kommitténs översyn av EU

Rapporter från konventionsstaterna
• Europeiska kommissionen avgav EU:s rapport i juni 2014
Förteckningen över frågor
• I april 2015 offentliggjorde CRPD-kommittén ”förteckningen över frågor” i samband med EU:s rapport, där kommittén ställde 45 frågor som den begärde ytterligare information om.
• Europeiska kommissionen besvarade frågorna å EU:s vägnar i juni 2015.
Avslutande iakttagelser
• Den 27–28 augusti 2015 inleddes en ”konstruktiv dialog” mellan EU och CRPD-kommittén om EU:s genomförande av CRPD.
• CRPD-kommittén offentliggjorde sina avslutande iakttagelser om EU i september 2015, där kommittén offentliggjorde sin bedömning av EU:s insatser och rekommendationer om hur EU kan genomföra CRPD på ett bättre sätt.

Källa: FRA, 2016.

Alla handlingar som rör översynsprocessen finns tillgängliga på internet.

EU-mekanismens bidrag till översynsprocessen

EU-mekanismen deltog aktivt i översynsprocessens alla skeden.

EU-mekanismen höll två interna avstämningsmöten med CRPD-kommittén, i samband med att förteckningen över frågor om EU diskuterades och den konstruktiva dialogen fördes. Ramen gjorde även uttalanden i början och slutet av den konstruktiva dialogen mellan EU och CRPD-kommittén.

EU-mekanismens roll i översynsprocessen

Mars 2015 • Mekanismens medlemmar bekräftar vid ett högnivåmöte sin vilja och möjlighet att aktivt delta i översynsprocessen och i uppföljningen av de avslutande iakttagelserna.
April 2015 • Ett internt avstämningsmöte mellan EU-mekanismen och FN:s kommitté för konventionen innan förteckningen över frågor behandlades.
Maj 2015 • Deltagande i Europaparlamentets utfrågning om CRPD.
Augusti 2015 • Inledande och avslutande uttalanden under den konstruktiva dialogen mellan EU och CRPD-kommittén.
• EU-mekanismens interna avstämningsmöte med CRPD-kommittén.
• Från och med september 2015
• Uppföljning av de avslutande iakttagelserna, inklusive diskussion med Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor.

Source: FRA, 2016

In addition, the European Parliament organised three events to discuss the review process: a public hearing in May 2015 on the list of issues, a further public hearing in January 2016, and an exchange of views with the Committee on Employment and Social Affairs in February 2016, in which all EU Framework members participated.

All EU Framework members have committed to support the follow up of the concluding observations by the EU.

Recommendations concerning the EU Framework

Dessutom anordnade Europaparlamentet tre evenemang för att diskutera översynsprocessen: en offentlig utfrågning i maj 2015 om förteckningen över frågor, ytterligare en offentlig utfrågning i januari 2016 och en diskussion med utskottet för sysselsättning och sociala frågor i februari 2016, där alla medlemmar av EU-mekanismen deltog.

Alla medlemmar av EU-mekanismen har åtagit sig att stödja EU:s uppföljning av de avslutande iakttagelserna.

Rekommendationer om EU-mekanismen

Delar av de avslutande iakttagelserna från CRPD-kommittén avser särskilt EU-ramen:

Kommittén noterar med oro att Europeiska unionens mekanism för att genomföra och övervaka konventionen inte är helt förenlig med Parisprinciperna och att den dessutom inte försetts med tillräckliga resurser. Vidare utses Europeiska kommissionen till både kontaktpunkt (artikel 33.1) och en del av övervakningsmekanismen (artikel 33.2).

Kommittén rekommenderar att EU vidtar åtgärder för att frikoppla Europeiska kommissionens roller – genom att ta bort kommissionen från den oberoende övervakningsmekanismen – för att säkerställa fullständig förenlighet med Parisprinciperna, och att den oberoende övervakningsmekanismen ges tillräckliga resurser för att utföra sina uppgifter. Vidare rekommenderar kommittén att EU överväger att inrätta en interinstitutionell samordningsmekanism och utse kontaktpunkter inom varje EU-institution, EU-byrå och EU-organ.

Europeiska kommissionen ska, som kontaktpunkt för CRPD i EU, ge information till CRPD-kommittén om de åtgärder som vidtas för att genomföra denna rekommendation senast i september 2016.