You are here:

Avdelning II Friheter

 • Artikel 6 - Rätt till frihet och säkerhet

   Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.

 • Artikel 7 - Respekt för privatlivet och familjelivet

   Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer.

 • Artikel 8 - Skydd av personuppgifter

   1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

   2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.

   3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

 • Artikel 9 - Rätt att ingå äktenskap och rätt att bilda familj

   Rätten att ingå äktenskap och rätten att bilda familj ska garanteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.

 • Artikel 10 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

   1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller övertygelse och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller övertygelse genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

   2. Rätten till vapenvägran ska erkännas enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av denna rättighet.

 • Artikel 11 - Yttrandefrihet och informationsfrihet

   1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

   2. Mediernas frihet och mångfald ska respekteras.

 • Artikel 12 - Mötes- och föreningsfrihet

   1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på alla nivåer, särskilt på det politiska, fackliga och medborgerliga området, vilket innebär rätten för var och en att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

   2. De politiska partierna på unionsnivå ska bidra till att unionsmedborgarnas politiska vilja kommer till uttryck.

 • Artikel 13 - Frihet för konsten och vetenskapen

   Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria. Den akademiska friheten ska respekteras.

 • Artikel 14 - Rätt till utbildning

   1. Var och en har rätt till utbildning och till tillträde till yrkesutbildning och fortbildning.
   2. Denna rätt innefattar möjligheten att kostnadsfritt följa den obligatoriska undervisningen.
   3. Friheten att inrätta undervisningsanstalter med iakttagande av de demokratiska principerna och föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa, filosofiska och pedagogiska övertygelse ska respekteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.

 • Artikel 15 - Fritt yrkesval och rätt att arbeta

   1. Var och en har rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat yrke.
   2. Varje unionsmedborgare har rätt att söka arbete, arbeta, etablera sig samt tillhandahålla tjänster i varje medlemsstat.
   3. De tredjelandsmedborgare som har tillstånd att arbeta på medlemsstaternas territorium har rätt till samma arbetsvillkor som unionsmedborgarna.

 • Artikel 16 - Näringsfrihet

   Näringsfriheten ska erkännas i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.

 • Artikel 17 - Rätt till egendom

   1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.
   2. Immateriell egendom ska vara skyddad.

 • Artikel 18 - Rätt till asyl

   Rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade "fördragen").

 • Artikel 19 - Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning

   1. Kollektiva utvisningar ska vara förbjudna.
   2. Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling.

Avdelning II Friheter