You are here:

Hlava II Svobody

 • Článek 6 - Právo na svobodu a bezpečnost

   Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.

 • Článek 7 - Respektování soukromého a rodinného života

   Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.

 • Článek 8 - Ochrana osobních údajů
   1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.
   2. Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu.
   3. Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.
 • Článek 9 - Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu

   Právo uzavřít manželství a založit rodinu je zaručeno v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon těchto práv.

 • Článek 10 - Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání
   1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním obřadů.
   2. Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.
 • Článek 11 - Svoboda projevu a informací
   1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.
   2. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.
 • Článek 12 - Svoboda shromažďování a sdružování
   1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské, což zahrnuje právo každého zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich.
   2. Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.
 • Článek 13 - Svoboda umění a věd

   Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická svoboda musí být respektována.

 • Článek 14 - Právo na vzdělání
   1. Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.
   2. Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.
   3. Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických zásad a právo rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich náboženským, filozofickým a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují jejich výkon.
 • Článek 15 - Právo svobodné volby povolání a právo pracovat
   1. Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.
   2. Každý občan Unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo poskytovat služby v kterémkoli členském státě.
   3. Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států, mají nárok na stejné pracovní podmínky jako občané Unie.
 • Článek 16 - Svoboda podnikání

   Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.

 • Článek 17 - Právo na vlastnictví
   1. Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v přiměřené lhůtě. Užívání majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska obecného zájmu.
   2. Duševní vlastnictví je chráněno.
 • Článek 18 - Právo na azyl

   Právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 a v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouvy").

 • Článek 19 - Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání
   1. Hromadné vyhoštění je zakázáno.
   2. Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

Hlava II Svobody