Rámec EU pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením – monitorování

Rámec EU shromažďuje údaje a informace, aby zjistil, zda je právo EU a jeho uplatňování v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

Jak členové rámce EU monitorují Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením

Evropský parlament monitoruje uplatňování právních předpisů EU prostřednictvím zpráv o provádění, zpráv o stavu lidských práv, ústních otázek, studií a posouzení provádění.

Zejména:

  • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) je odpovědný za všechna hlediska sociální politiky a za diskriminaci na základě zdravotního postižení na pracovišti a na trhu práce,
  • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) je na území EU odpovědný za ochranu práv občanů, lidských práv a
  • základních práv i za opatření nezbytná pro boj proti všem podobám diskriminace, včetně diskriminace na základě zdravotního postižení, s výjimkou diskriminace na základě pohlaví a diskriminace na pracovišti a na trhu práce,
  • Pracovní skupina předsednictva pro rovnost žen a mužů a rozmanitost dohlíží na správní opatření k provádění úmluvy v generálním sekretariátu Parlamentu.

Evropský veřejný ochránce práv:

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA):

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF):