Puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohane ELi raamistik – järelevalve

ELi raamistik kogub andmeid ja teavet, et kontrollida, kas ELi õigus ja selle kohaldamine on kooskõlas puuetega inimeste õiguste konventsiooniga.

Kuidas jälgivad ELi raamistiku liikmed puuetega inimeste õiguste konventsiooni järgimist?

Euroopa Parlament jälgib ELi õiguse kohaldamist rakendamisaruannete, inimõiguste aruannete, suuliselt vastatavate küsimuste, uuringute ja rakendamise hinnangute abil.

Eelkõige:

  • tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutab sotsiaalpoliitika kõigi aspektide ning töökohal ja tööturul puude alusel diskrimineerimise eest;
  • kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon vastutab ELi territooriumil kodanike õiguste, inimõiguste ja põhiõiguste kaitsmise eest ning meetmete eest,
  • mis on vajalikud kõigi diskrimineerimisvormide, sh puude alusel diskrimineerimise (v.a sooline diskrimineerimine või diskrimineerimine töökohal või tööturul) vastu võitlemiseks;
  • juhatuse võrdsuse ja mitmekesisuse töörühm teostab järelevalvet haldusmeetmete üle, millega rakendatakse puuetega inimeste õiguste konventsiooni parlamendi peasekretariaadis.

Euroopa Ombudsman

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum