Juurdepääs dokumentidele

Ameti tööga seotud teave ja dokumendid on siin:

Dokumendiregister

Kõigil ELi kodanikel ning füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus, on õigus tutvuda ameti valduses olevate dokumentidega tingimustel, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001  üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (edaspidi „määrus“), ilma et see piiraks Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti haldusnõukogu 14. detsembril 2012. aasta otsuses kehtestatud meetmete kohaldamist.

Et taotleda juurdepääsu ameti valduses olevale dokumendile, täitke allolev vorm (veebivorm või PDF-fail). Taotlus tuleb esitada ELi ametlikus keeles ja saata ametile postiga, faksiga või elektrooniliselt. Taotlus peab olema võimalikult täpne ja sisaldama eelkõige piisavalt andmeid, et amet saaks tuvastada taotletud dokumendi või dokumendid. Võite märkida ka dokumendi soovitava keele ja teise keele, kui esimene valik ei ole kättesaadav. NB! Dokumente esitatakse ainult olemasolevates keeltes ja vormingutes. Amet ei pea taotlusele vastamiseks looma uut dokumenti, dokumenti tõlkima ega teavet koguma.

Kui amet on taotluse kätte saanud, saadetakse teile kinnitus koos kordumatu registreerimisnumbriga. Amet menetleb taotlust kuni 15 tööpäeva, v.a kui tähtaega pikendatakse määruses sätestatud tingimustel.

Amet võib keelduda dokumendile juurdepääsu andmisest, kui selle avaldamine kahjustaks muu hulgas avalikku huvi, eraelu puutumatust ja isikupuutumatust, ärihuve, kohtumenetlust ja õigusnõustamist või kui selle avaldamine kahjustaks oluliselt ameti otsustamisprotsessi.

Kui taotlus lükatakse tagasi või kui te ei saa vastust ettenähtud tähtaja jooksul, võite esitada ametile 15 tööpäeva jooksul samal vormil kordustaotluse, märkides, et see on kordustaotlus, ja esitades registreerimisnumbri, mis saadeti teile koos esmataotluse kättesaamise kinnitusega.

Andmekaitse

Taotlusvormile kantud isikuandmete töötlemisele kohaldatakse kaitsepõhimõtteid, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018 mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Üksikasjad on andmekaitse lehel. Tutvuge ka dokumentidele juurdepääsu taotlevatele andmekaitsesubjektidele suunatud privaatsusteatega.

Vormid

Veebivorm

Prinditav PDF-vorm, mille võib saata faksi, posti või e-postiga

Kontaktandmed

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85