Prieiga prie dokumentų

Su Agentūros darbu susijusią informaciją ir dokumentus galima rasti čia:

dokumentų registras

Bet kuris ES pilietis ir bet koks fizinis arba juridinis asmuo, gyvenantis arba turintis registruotą buveinę ES, turi teisę susipažinti su Agentūros turimais dokumentais, jeigu laikomasi reikalavimų, išdėstytų Reglamente (EB) Nr. 1049/2001  dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (toliau – “reglamentas”), ir nepažeidžiant priemonių, nustatytų 2012 m. gruodžio 14 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros valdančiosios tarybos priimtu sprendimu.

Jei norite pateikti prašymą susipažinti su Agentūros turimu dokumentu, užpildykite toliau pateiktą (internetinę arba PDF formato) formą. 'Prašymą, kuris turi būti pateiktas viena iš oficialiųjų ES kalbų, Agentūrai galima siųsti paštu, faksu arba elektroniniu būdu. Prašymas turi būti suformuluotas pakankamai tiksliai ir jame visų pirma turi būti pakankamai informacijos, kad Agentūrai būtų aišku, kokio (-ių) dokumento (-ų) prašoma. Taip pat galite nurodyti, kuria kalba norite gauti dokumentą. Taip pat nurodykite ir kitą pageidautiną kalbą, jei pirma nurodyta kalba dokumento nebūtų. Atkreipiame dėmesį, kad dokumentus galima gauti tik tomis kalbomis ir formatais, kuriais jie buvo parengti. Jūsų prašymui patenkinti Agentūra neprivalo rengti naują dokumentą, jį versti ar ieškoti informacijos.

Kai tik Agentūra gaus prašymą, jums bus išsiųstas patvirtinimas ir jūsų prašymui priskirtas unikalus registracijos numeris. Agentūra išnagrinės jūsų prašymą ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų, išskyrus atvejus, kai šis laikotarpis pratęsiamas Reglamente nustatytomis sąlygomis.

Agentūra gali atsisakyti suteikti galimybę susipažinti su dokumentu, inter alia, jei jo atskleidimas pakenktų viešojo intereso apsaugai, asmens privatumui ir neliečiamumui, komerciniams interesams, teismo procesui ir teisinei konsultacijai arba jei jo paviešinimas smarkiai pakenktų Agentūros sprendimų priėmimo procesui.

Jei jūsų prašymas atmetamas arba jei per nustatytą laikotarpį negaunate atsakymo, per penkiolika darbo dienų Agentūrai galite pateikti pakartotinį prašymą naudodami tą pačią formą: joje reikia nurodyti, kad tai yra pakartotinis prašymas ir pateikti registracijos numerį, kuris jums bus išsiųstas kartu su jūsų pirminio prašymo gavimo patvirtinimu.

Duomenų apsauga

Prašymo formoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taikoma apsaugos politika, nustatyta 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Daugiau informacijos rasite duomenų apsaugos puslapyje. Taip pat galite susipažinti su susijusiu pranešimu apie privatumo apsaugą, skirtu prieigos prie dokumentų prašantiems duomenų subjektams.

Formos

Internetinė forma

PDF forma, kurią reikia atsispausdinti ir atsiųsti faksu, paštu arba el. paštu

Kontaktiniai duomenys

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85