Neįgaliųjų teisių konvencijos ES sistema. Apsauga

Priimdama Neįgaliųjų teisių konvenciją, ES įsipareigojo įgyvendinti konvenciją ES kompetencijos srityse, kurios įtvirtintos ES sutartyse. Dauguma Neįgaliųjų teisių konvencijoje aptariamų sričių ir klausimų priklauso ES valstybių narių kompetencijai.

Jei esate ES valstybės narės pilietis arba jei vykdote verslą ES, pagal Sąjungos teisę jums suteikiamos įvairios teisės.

Asmenų apsauga nuo ES teisės pažeidimų visų pirma užtikrinama nacionalinėse stebėsenos sistemose ir teismuose. Todėl jei manote, kad nacionalinės valdžios institucijos nesilaikė šių teisių, pirmiausia turėtumėte kreiptis į nacionalines įstaigas.

Tačiau jei jūsų atvejis yra susijęs su jūsų situacijai tiesiogiai taikomu ES teisės aktu, jums padėti gali ir ES.

Kaip ES sistemos nariai užtikrina Neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų teisių apsaugą?

ES sistemos nariai, pvz., Europos Parlamentas ir Europos ombudsmenas gali imtis veiksmų.

Europos Parlamentui teikiamos peticijos yra vertinga priemonė, kuria piliečiai gali pasinaudoti norėdami, kad jų klausimą ES institucijos išnagrinėtų oficialiai, ir kuria sukuriamas tiesioginis piliečių ir jų išrinktų atstovų ryšys. Jie taip pat gali informuoti Parlamentą apie ES teisės aktų pažeidimus arba neteisingą įgyvendinimą. Peticijų komitetas atsako už peticijų nagrinėjimą Europos Parlamente.

Europos ombudsmenas tiria skundus dėl netinkamo administravimo atvejų Europos Sąjungos institucijose, įstaigose, biuruose ir agentūrose. Asmenys, kurie mano, kad kuri nors ES institucija nesilaiko Neįgaliųjų teisių konvencijos, turi teisę kreiptis į ombudsmeną ir reikalauti taikyti teisių gynimo priemones.

Europos ombudsmenas nagrinėjo skundus dėl negalios, susijusius su galimybe patekti į ES institucijų pastatus, vertimo į gestų kalbą užtikrinimu renginiuose, medžiagos prieinamumu svetainėse, ir ES darbuotojų, auginančių neįgalius vaikus, ieškiniais dėl sveikatos draudimo.

Jei esate Sąjungos valstybės narės pilietis arba gyvenate valstybėje narėje, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui. Sąjungoje registruotą buveinę turinčios įmonės, asociacijos ar kitos įstaigos taip pat gali teikti skundus ombudsmenui.

Ombudsmenas taip pat 24 kalbomis paskelbė pirmą informacijos apie savo darbą ir kaip pateikti skundą lengvai skaitomą versiją.

Europos neįgaliųjų forumas (ENF) teikia informaciją neįgaliesiems, jei jie asmeniškai patiria diskriminaciją, ir atkreipia atsakingų institucijų ir plačiosios visuomenės dėmesį į šią diskriminaciją.

ENF taip pat remia procesą, per kurį siekiama apginti savo teises pasitelkiant trečiųjų šalių pagalbą Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Europos socialinių teisių komitete.

Kita apsauga pagal ES teisę

Taip pat galite kreiptis į Europos Komisiją ir pateikti skundą dėl bet kokios priemonės (įstatymo ir kitų teisės aktų), priemonės nebuvimo arba valstybės narės praktikos, kuri, jūsų manymu, prieštarauja Sąjungos teisei.

Jei nesate ES teisės specialistas, jums gali būti sudėtinga tiksliai nustatyti, kuris teisės aktas, jūsų manymu, buvo pažeistas. Portale „Jūsų Europos patarėjas“ savo gimtąja kalba galite greitai gauti neoficialią konsultaciją.

Apsauga ne pagal ES teisę

Srityse, kuriose ES teisė netaikoma, jūsų teisių apsauga užtikrinama pagal jūsų šalies konstituciją ir teisę.

Jei manote, kad jūsų teisės pažeistos tokiomis aplinkybėmis, kurioms netaikoma ES teisė, savo skundą turėsite pateikti atitinkamai nacionalinei valdžios institucijai, nesvarbu, ar tai vyriausybė, nacionaliniai teismai ar specializuota žmogaus teisių įstaiga.

Pasinaudodami ,,Interaktyvia priemone“  galite rasti tinkamą organizaciją, kuri padės išspręsti iškilusią su žmogaus teisėmis susijusią problemą.