ES institucijos ir kitos įstaigos

Agentūra užmezgė labai dinamišką bendradarbiavimą su ES institucijomis ir daugeliu kitų ES agentūrų. Nors FRA vykdo savo veiklą nepriklausomai, ji reguliariai palaiko dialogą su Europos Parlamentu, Taryba ir Komisija. Atlikdama išsamius mokslinius tyrimus visose ES valstybėse narėse, agentūra teikia ES institucijoms ekspertinių žinių apie pagrindines teises, jų analizę ir konsultacijas dėl jų.

ES vėliava

2010 m. priimtoje Stokholmo programoje „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“ Europos Vadovų Taryba pakvietė ES institucijas „visapusiškai pasinaudoti FRA patirtimi ir prireikus konsultuotis su agentūra, atsižvelgiant į jos įgaliojimus, dėl politikos ir teisės aktų, turinčių įtakos pagrindinėms teisėms, kūrimo“. Šis kvietimas taip pat buvo įtvirtintas 2015 m. birželio mėn. laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės strateginėse gairėse, kai Europos Vadovų Taryba pakvietė ES institucijas ir valstybes nares „sutelkti atitinkamų ES agentūrų, tarp jų ir FRA, patirtį“.

FRA gali pateikti nuomones ir išvadas ES institucijoms ir valstybėms narėms konkrečioms sritims priskiriamomis temomis. Be to, Europos Parlamentas, Taryba ar Komisija gali paprašyti agentūros pateikti nuomones dėl ES pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, „kiek tai susiję su jų suderinamumu su pagrindinėmis teisėmis“. Ši konkreti užduotis prisideda prie bendro agentūros tikslo padėti ES institucijoms ir valstybėms narėms visapusiškai gerbti pagrindines teises. 

FRA palaiko ypač glaudžius ryšius su:

  • Europos Parlamentu
  • Europos Sąjungos Taryba
  • Europos Komisija
  • Europos regionų komitetu
  • Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu
  • ES agentūromis