Instytucje UE i inne organy

Agencja rozwinęła bardzo dynamiczną współpracę z instytucjami UE i wieloma innymi agencjami unijnymi. Niezależnie od prowadzonej działalności, FRA pozostaje w stałym kontakcie z Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją. Dzięki szeroko zakrojonym badaniom we wszystkich państwach członkowskich UE zapewnia instytucjom UE wiedzę fachową, analizy i doradztwo w zakresie praw podstawowych.

Flaga UE

W ramach programu sztokholmskiego – „Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli”, przyjętego w 2010 r., Rada Europejska wezwała instytucje UE do „pełnego wykorzystania fachowej wiedzy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej i, w stosownych przypadkach, konsultowania się z nią – zgodnie z jej mandatem – w sprawach dotyczących opracowywania polityk i prawodawstwa, które mają skutki dla praw podstawowych”. Wezwanie to podkreślono również w strategicznych wytycznych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości z czerwca 2015 r., w których Rada Europejska wezwała instytucje i państwa członkowskie UE do „wykorzystania wiedzy fachowej odpowiednich agencji UE, w tym Agencji Praw Podstawowych”.

FRA może wydawać opinie i konkluzje dotyczące konkretnych zagadnień dla instytucji i państw członkowskich UE. Parlament Europejski, Rada lub Komisja mogą ponadto zwrócić się do agencji o wydanie opinii w sprawie wniosków prawodawczych UE „w zakresie, w jakim dotyczą one zgodności z prawami podstawowymi”. To szczególne zadanie przyczynia się do realizacji ogólnego celu agencji, jakim jest wspieranie instytucji UE i państw członkowskich w zakresie pełnego przestrzegania praw podstawowych. 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej utrzymuje szczególnie bliskie kontakty z następującymi podmiotami:

  • Parlament Europejski
  • Rada Unii Europejskiej
  • Komisja Europejska
  • Europejski Komitet Regionów
  • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  • Agencje UE