You are here:

Artykuł 5 - Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

Artykuł 5 - Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie.

2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej.

3. Handel ludźmi jest zakazany.

  Text:

  1. Prawo zawarte w artykule 5 ustępy 1 i 2 odpowiada artykułowi 4 ustępy 1 i 2 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności o takim samym brzmieniu. Zgodnie z artykułem 52 ustęp 3 Karty prawo to ma więc takie samo znaczenie i zakres jak wspomniany artykuł europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W związku z tym:
  - prawo przewidziane w ustępie 1 nie może zgodnie z prawem zostać ograniczone,
  - w ustępie 2 określenia `pracy przymusowej lub obowiązkowej` są interpretowane z uwzględnieniem definicji `negatywnych` zawartych w artykule 4 ustęp 3 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności:
  `W rozumieniu tego artykułu pojęcie `praca przymusowa lub obowiązkowa` nie obejmuje:
  a) żadnej pracy, jakiej wymaga się zwykle w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności orzeczonej zgodnie z postanowieniami artykułu 5 niniejszej Konwencji lub w okresie warunkowego zwolnienia;
  b) żadnej służby o charakterze wojskowym bądź służby wymaganej zamiast obowiązkowej służby wojskowej w tych krajach, które uznają odmowę służby wojskowej ze względu na przekonania;
  c) żadnych świadczeń wymaganych w stanach nadzwyczajnych lub klęsk zagrażających życiu lub dobru społeczeństwa;
  d) żadnej pracy ani świadczeń stanowiących część zwykłych obowiązków obywatelskich`.
  2. Ustęp 3 wynika bezpośrednio z prawa do godności człowieka i uwzględnia niedawne zmiany w zakresie przestępczości zorganizowanej, tj. tworzenie organizacji czerpiących korzyści z nielegalnej imigracji i wykorzystywania seksualnego. Załącznik do Konwencji o Europolu zawiera następującą definicję handlu ludźmi mającego na celu wykorzystywanie seksualne: `handel ludźmi oznacza poddanie danej osoby rzeczywistemu i nielegalnemu wywieraniu wpływu przez inne osoby w drodze stosowania siły lub groźby, względnie w drodze nadużycia władzy albo podstępu, w szczególności w związku z czerpaniem korzyści z prostytucji, z formami seksualnego wykorzystywania oraz naruszaniem nietykalności cielesnej małoletnich, lub handlem porzuconymi dziećmi`. Rozdział VI Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen, która została włączona do dorobku Unii i w której uczestniczą Zjednoczone Królestwo i Irlandia, zawiera w artykule 27 ustęp 1 fragment dotyczący organizacji zajmujących się nielegalną imigracją: `Umawiające się Strony zobowiązują się do nałożenia odpowiednich kar na wszelkie osoby, które dla osiągnięcia korzyści majątkowych, pomagają lub usiłują pomóc cudzoziemcowi wjechać lub zamieszkać na terytorium jednej z Umawiających się Stron, z naruszeniem postanowień tej Umawiającej się Strony w zakresie wjazdu i pobytu cudzoziemców`. Dnia 19 lipca 2002 roku Rada przyjęła decyzję ramową w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz.U. L 203 z 1.8.2002, str. 1) określającą dokładnie w artykule 1 przestępstwa dotyczące handlu ludźmi w celach wyzysku ich pracy lub wykorzystywania seksualnego, które powinny stać się karalne w wykonaniu tej decyzji ramowej przez Państwa Członkowskie.

  Source:
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Poniższe wyjaśnienia zostały pierwotnie sporządzone w ramach uprawnień Prezydium Konwentu, który opracował Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Zostały uaktualnione pod kierunkiem Prezydium Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych w tekście Karty przez ten Konwent (w szczególności w artykułach 51 i 52) oraz ewolucji prawa Unii. Mimo, że wyjaśnienia te nie posiadają wartości prawnej, są one cennym narzędziem wykładni przeznaczonym do wyjaśnienia postanowień Karty.

55 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms

  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 9 (1) No one may be subjected to forced labour or service. (2) The provision of paragraph 1 shall not apply to: (a) labour imposed in accordance with law upon persons serving a prison sentence or upon persons serving other penalties that take the place of the penalty of imprisonment, (b) military service or some other service provided for by law in place of compulsory military service, (c) service required on the basis of law in the event of natural disasters, accidents, or other danger threatening human life, health, or property of significant value, (d) conduct imposed by law for the protection of life, health, or the rights of others.

 • Listina základních práv a svobod

  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 9 (1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na: (a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody, (b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby, (c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty, (d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.

 • Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004

  URL:
  Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004
  Country:
  United Kingdom

  Section 4. Trafficking people for exploitation (1) A person commits an offence if he arranges or facilitates the arrival in the United Kingdom of an individual (the "passenger") and- (a) he intends to exploit the passenger in the United Kingdom or elsewhere, or (b) he believes that another person is likely to exploit the passenger in the United Kingdom or elsewhere. (2) A person commits an offence if he arranges or facilitates travel within the United Kingdom by an individual (the "passenger") in respect of whom he believes that an offence under subsection (1) may have been committed and- (a) he intends to exploit the passenger in the United Kingdom or elsewhere, or (b) he believes that another person is likely to exploit the passenger in the United Kingdom or elsewhere. (3) A person commits an offence if he arranges or facilitates the departure from the United Kingdom of an individual (the "passenger") and- (a) he intends to exploit the passenger outside the United Kingdom, or (b) he believes that another person is likely to exploit the passenger outside the United Kingdom. (4) For the purposes of this section a person is exploited if (and only if)- (a) he is the victim of behaviour that contravenes Article 4 of the Human Rights Convention (slavery and forced labour), (b) he is encouraged, required or expected to do anything as a result of which he or another person would commit an offence under the Human Organ Transplants Act 1989 (c. 31) or the Human Organ Transplants (Northern Ireland) Order 1989 (S.I. 1989/2408 (N.I. 21)), (c) he is subjected to force, threats or deception designed to induce him- (i) to provide services of any kind, (ii) to provide another person with benefits of any kind, or (iii) to enable another person to acquire benefits of any kind, or (d) he is requested or induced to undertake any activity, having been chosen as the subject of the request or inducement on the grounds that- (i) he is mentally or physically ill or disabled, he is young or he has a family relationship with a person, and (ii) a person without the illness, disability, youth or family relationship would be likely to refuse the request or resist the inducement. (5) A person guilty of an offence under this section shall be liable- (a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 14 years, to a fine or to both, or (b) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding twelve months, to a fine not exceeding the statutory maximum or to both.Article 4 ECHR is also incorporated through the Human Rights Act 1998

 • Modern Slavery Act 2015

  URL:
  Modern Slavery Act 2015
  Country:
  United Kingdom

  Section 1 Slavery, servitude and forced or compulsory labour (1)A person commits an offence if— (a)the person holds another person in slavery or servitude and the circumstances are such that the person knows or ought to know that the other person is held in slavery or servitude, or (b)the person requires another person to perform forced or compulsory labour and the circumstances are such that the person knows or ought to know that the other person is being required to perform forced or compulsory labour. (2)In subsection (1) the references to holding a person in slavery or servitude or requiring a person to perform forced or compulsory labour are to be construed in accordance with Article 4 of the Human Rights Convention. (3)In determining whether a person is being held in slavery or servitude or required to perform forced or compulsory labour, regard may be had to all the circumstances. (4)For example, regard may be had— (a)to any of the person’s personal circumstances (such as the person being a child, the person’s family relationships, and any mental or physical illness) which may make the person more vulnerable than other persons; (b)to any work or services provided by the person, including work or services provided in circumstances which constitute exploitation within section 3(3) to (6). (5)The consent of a person (whether an adult or a child) to any of the acts alleged to constitute holding the person in slavery or servitude, or requiring the person to perform forced or compulsory labour, does not preclude a determination that the person is being held in slavery or servitude, or required to perform forced or compulsory labour.

 • Modern Slavery Act 2015

  URL:
  Modern Slavery Act 2015
  Country:
  United Kingdom

  Section 2 Human trafficking (1)A person commits an offence if the person arranges or facilitates the travel of another person (“V”) with a view to V being exploited. (2)It is irrelevant whether V consents to the travel (whether V is an adult or a child). (3)A person may in particular arrange or facilitate V’s travel by recruiting V, transporting or transferring V, harbouring or receiving V, or transferring or exchanging control over V. (4)A person arranges or facilitates V’s travel with a view to V being exploited only if— (a)the person intends to exploit V (in any part of the world) during or after the travel, or (b)the person knows or ought to know that another person is likely to exploit V (in any part of the world) during or after the travel. (5)“Travel” means— (a)arriving in, or entering, any country, (b)departing from any country, (c)travelling within any country. (6)A person who is a UK national commits an offence under this section regardless of— (a)where the arranging or facilitating takes place, or (b)where the travel takes place. (7)A person who is not a UK national commits an offence under this section if— (a)any part of the arranging or facilitating takes place in the United Kingdom, or (b)the travel consists of arrival in or entry into, departure from, or travel within, the United Kingdom.

 • Modern Slavery Act 2015

  URL:
  Modern Slavery Act 2015
  Country:
  United Kingdom

  Section 3 Meaning of exploitation (1)For the purposes of section 2 a person is exploited only if one or more of the following subsections apply in relation to the person. Slavery, servitude and forced or compulsory labour (2)The person is the victim of behaviour— (a)which involves the commission of an offence under section 1, or (b)which would involve the commission of an offence under that section if it took place in England and Wales. Sexual exploitation (3)Something is done to or in respect of the person— (a)which involves the commission of an offence under— (i)section 1(1)(a) of the Protection of Children Act 1978 (indecent photographs of children), or (ii)Part 1 of the Sexual Offences Act 2003 (sexual offences), as it has effect in England and Wales, or (b)which would involve the commission of such an offence if it were done in England and Wales. Removal of organs etc (4)The person is encouraged, required or expected to do anything— (a)which involves the commission, by him or her or another person, of an offence under section 32 or 33 of the Human Tissue Act 2004 (prohibition of commercial dealings in organs and restrictions on use of live donors) as it has effect in England and Wales, or (b)which would involve the commission of such an offence, by him or her or another person, if it were done in England and Wales. Securing services etc by force, threats or deception (5)The person is subjected to force, threats or deception designed to induce him or her— (a)to provide services of any kind, (b)to provide another person with benefits of any kind, or (c)to enable another person to acquire benefits of any kind. Securing services etc from children and vulnerable persons (6)Another person uses or attempts to use the person for a purpose within paragraph (a), (b) or (c) of subsection (5), having chosen him or her for that purpose on the grounds that— (a)he or she is a child, is mentally or physically ill or disabled, or has a family relationship with a particular person, and (b)an adult, or a person without the illness, disability, or family relationship, would be likely to refuse to be used for that purpose.

 • Sexual Offences Act 2003

  URL:
  Sexual Offences Act 2003
  Country:
  United Kingdom

   Section 57 Trafficking into the UK for sexual exploitation (1) A person commits an offence if he intentionally arranges or facilitates the arrival in the United Kingdom of another person (B) and either— (a) he intends to do anything to or in respect of B, after B’s arrival but in any part of the world, which if done will involve the commission of a relevant offence, or (b) he believes that another person is likely to do something to or in respect of B, after B’s arrival but in any part of the world, which if done will involve the commission of a relevant offence. (2) A person guilty of an offence under this section is liable— (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine not exceeding the statutory maximum or both; (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 14 years.Section 58 Trafficking within the UK for sexual exploitation (1) A person commits an offence if he intentionally arranges or facilitates travel within the United Kingdom by another person (B) and either— (a) he intends to do anything to or in respect of B, during or after the journey and in any part of the world, which if done will involve the commission of a relevant offence, or (b) he believes that another person is likely to do something to or in respect of B, during or after the journey and in any part of the world, which if done will involve the commission of a relevant offence. (...)Section 59 Trafficking out of the UK for sexual exploitation (1) A person commits an offence if he intentionally arranges or facilitates the departure from the United Kingdom of another person (B) and either— (a) he intends to do anything to or in respect of B, after B’s departure but in any part of the world, which if done will involve the commission of a relevant offence, or (b) he believes that another person is likely to do something to or in respect of B, after B’s departure but in any part of the world, which if done will involve the commission of a relevant offence. (2) A person guilty of an offence under this section is liable— (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine not exceeding the statutory maximum or both; (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 14 years. 

 • The Protection of Freedoms Act 2012

  URL:
  The Protection of Freedoms Act 2012
  Country:
  United Kingdom

  Part 7 Trafficking people for exploitation 

 • Constitutión Española

  URL:
  Constitutión Española
  Country:
  Spain

  Artículo 25 (...) 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. (...)

 • Constitution of the Kingdom of Spain

  URL:
  Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Section 25(...) 2. Punishments entailing imprisonment and security measures shall be aimed at reeducation and social rehabilitation and may not involve forced labour. (...)

 • Constitution of the Republic of Slovenia

  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  Article 49 Freedom of work shall be guaranteed. Everyone shall choose his employment freely. Everyone shall have access under equal conditions to any position of employment. Forced labour shall be prohibited.

 • Ustava Republike Slovenije

  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

  49. člen Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano.

 • Constitution of the Slovak Republic

  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 18 (1) No one may be subjected to forced labor, or services. (2) The provision of paragraph 1 does not apply to a) work assigned according to law to persons serving a prison sentence or persons serving other sentence substituting a prison sentence, b) military service or other service laid down by law in lieu of compulsory military service, c) services required on the basis of the law in the event of natural disasters, accidents, or other dangers posing a threat to life, health, or property of great value, d) activities prescribed by law to protect life, health, or the rights of others, e) small community services on the basis of the law.

 • Ústava Slovenskej republiky

  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 18(1) Nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby. (2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na a) práce ukladané podľa zákona osobám vo výkone trestu odňatia slobody alebo osobám vykonávajúcim iný trest nahrádzajúci trest odňatia slobody, b) vojenskú službu alebo inú službu ustanovenú zákonom namiesto povinnej vojenskej služby, c) službu vyžadovanú na základe zákona v prípade živelných pohrôm, nehôd alebo iného nebezpečenstva, ktoré ohrozuje životy, zdravie alebo značné majetkové hodnoty, d) konanie uložené zákonom na ochranu života, zdravia alebo práv iných, e) menšie obecné služby na základe zákona.

 • Constituția României

  URL:
  Constituția României
  Country:
  Romania

  Articolul 42(1) Munca fortata este interzisa. (2) Nu constituie munca fortata: a) activitatile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum si cele desfasurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de constiinta; b) munca unei persoane condamnate, prestata în conditii normale, în perioada de detentie sau de libertate conditionata; c) prestatiile impuse în situatia creata de calamitati ori de alt pericol, precum si cele care fac parte din obligatiile civile normale stabilite de lege.

 • Constitution of Romania

  URL:
  Constitution of Romania
  Country:
  Romania

  Article 42(1) Forced labour is prohibited. (2) Forced labour does not include: a) activities of doing the military service, as well as activities performed in lieu thereof, according to the law, due to religious or conscience-related reasons; b) the work of a sentenced person, carried out under normal conditions, during detention or conditional release; c) any services required to deal with a calamity or any other danger, as well as those which are part of normal civil obligations as established by law.

 • Constituição da República Portuguesa

  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 25.º (Direito à integridade pessoal) 2. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. Artigo 59.º (Direitos dos trabalhadores) 1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito: a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna; b) A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar; c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde; d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas.

 • Constitution of the Portuguese Republic

  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 25 (Right to personal integrity) (2) No one shall be subjected to torture or to cruel, degrading or inhuman treatment or punishment. Article 59 (Workers’ rights) (1) Regardless of age, sex, race, citizenship, place of origin, religion and political and ideological convictions, every worker has the right: (a) To the remuneration of his work in accordance with its volume, nature and quality, with respect for the principle of equal pay for equal work and in such a way as to guarantee a proper living; (b) That work be organised under conditions of social dignity and in such a way as to provide personal fulfilment and to make it possible to reconcile work and family life; (c) To work in conditions that are hygienic, safe and healthy; (d) To rest and leisure time, a maximum limit on the working day, a weekly rest period and periodic paid holidays.

 • Constitution of the Republic of Poland

  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 65(...) 2. An obligation to work may be imposed only by statute. (...)

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 65.(...) 2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. (...)

3 results found

 • Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work (article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

  URL:
  (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 23)
 • Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930

  URL:
  (2014 Protocol to the Forced Labour Convention)

  Preamble: ‘[...] Having decided upon the adoption of certain proposals to address gaps in implementation of the Convention, and reaffirmed that measures of prevention, protection, and remedies, such as compensation and rehabilitation, are necessary to achieve the effective and sustained suppression of forced or compulsory labour, pursuant to the fourth item on the agenda of the session, and, Having determined that these proposals shall take the form of a Protocol to the Convention, [...].‘

 • R203 - Forced Labour (Supplementary Measures) Recommendation, 2014 (No. 203)

  URL:
  (Forced Labour Recommendation, No. 203)

3 results found

 • Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863...

  URL:
  (Regulation on the European Border and Coast Guard)

  Preamble: ‘(19) Given its activities at the external borders, the Agency should contribute to preventing and detecting serious crime with a cross-border dimension, such as migrant smuggling, trafficking in human beings and terrorism, where it is appropriate for it to act and where it has obtained relevant information through its activities. It should coordinate its activities with Europol as the agency responsible for supporting and strengthening Member States' actions and their cooperation in preventing and combating serious crime affecting two or more Member States. Cross-border crimes necessarily entail a cross-border dimension. Such a cross-border dimension is characterised by crimes directly linked to unauthorised crossings of the external borders, including trafficking in human beings or smuggling of migrants. That said, Article 1(2) of Council Directive 2002/90/EC (4) allows Member States not to impose sanctions where the aim of the behaviour is to provide humanitarian assistance to migrants.‘

 • Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

  URL:
  (Schengen Borders Code)

  Preamble: ‘(6) Border control is in the interest not only of the Member State at whose external borders it is carried out but of all Member States which have abolished internal border control. Border control should help to combat illegal immigration and trafficking in human beings and to prevent any threat to the Member States’ internal security, public policy, public health and international relations.‘

 • Regulation (EU) No 656/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management...

  URL:
  (Regulation establishing rules for the surveillance of the external sea borders)

  Preamble: ‘(11) The application of this Regulation should be without prejudice to Directive 2011/36/EU of the European Parliament and the Council (7), in particular as regards assistance to be given to victims of trafficking in human beings. ‘(17) Pursuant to Regulation (EC) No 2007/2004, border surveillance operations coordinated by the Agency are conducted in accordance with an operational plan. Accordingly, as regards sea operations, the operational plan should include specific information on the application of the relevant jurisdiction and legislation in the geographical area where the joint operation, pilot project or rapid intervention takes place, including references to Union and international law regarding interception, rescue at sea and disembarkation. The operational plan should be established in accordance with the provisions of this Regulation governing interception, rescue at sea and disembarkation in the context of border surveillance operations at sea coordinated by the Agency and having regard to the particular circumstances of the operation concerned. The operational plan should include procedures ensuring that persons with international protection needs, victims of trafficking in human beings, unaccompanied minors and other vulnerable persons are identified and provided with appropriate assistance, including access to international protection.‘