Krajowe instytucje ds. praw człowieka, organy ds. równości i instytucje rzeczników praw obywatelskich

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej ściśle współpracuje z krajowymi instytucjami ds. praw człowieka, organami ds. równości i instytucjami rzeczników praw obywatelskich, organizując co roku wspólne posiedzenia oraz angażując wybrane organy w przygotowanie i wdrażanie swoich projektów, a także współdziałając w zakresie rozpowszechniania i monitorowania wyników swoich prac. FRA prowadzi regularną wymianę informacji z tymi organami.

Sieć osób zajmujących się przepływem dokumentów w wersji papierowej

Organy ds. równości

Przepisy UE zobowiązują państwa członkowskie do ustanowienia organu lub organów zajmującego lub zajmujących się promowaniem równego traktowania ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz płeć. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej współpracuje z organami ds. równości w ramach ich struktury koordynującej Equinet (europejska sieć krajowych organów ds. równości) oraz bezpośrednio w ramach współpracy dwustronnej. Uczestniczy w cyklicznych posiedzeniach z udziałem Equinet, a także w spotkaniach tematycznych z członkami Equinet. Jest również systematycznie zapraszana do udziału w sesjach szkoleniowych i seminariach Equinet.

Więcej informacji na temat organów ds. równości można znaleźć w dokumencie:

Krajowe instytucje praw człowieka

Krajowe instytucje praw człowieka (NHRI) są niezależnymi instytucjami ustanowionymi na mocy prawa i zgodnie z zasadami paryskimi przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Instytucje te są upoważnione do ochrony i rozpowszechniania praw człowieka na szczeblu krajowym zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami praw człowieka. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej współpracuje z krajowymi instytucjami ochrony praw człowieka, a także z europejską siecią NHRI oraz prowadzi bezpośrednią współpracę dwustronną. Co roku odbywają się również spotkania tematyczne z udziałem przedstawicieli Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej i krajowych instytucji ochrony praw człowieka.

Więcej informacji na temat krajowych instytucji ochrony praw człowieka można znaleźć w następujących dokumentach:

Instytucje rzecznika praw obywatelskich

Instytucje rzecznika praw obywatelskich są niezależnymi i łatwo dostępnymi narzędziami kontroli krajowej administracji publicznej. W kilku państwach członkowskich instytucje rzecznika praw obywatelskich zostały upoważnione do monitorowania wdrażania niektórych standardów praw człowieka, w szczególności prawa do dobrej administracji, zapisanego w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zakres uprawnień instytucji rzeczników praw obywatelskich w UE oraz ich kompetencje znacząco się różnią. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej współpracuje z instytucjami rzeczników praw obywatelskich na różnych szczeblach i nieustannie poszukuje możliwości dalszego zacieśnienia tej współpracy.

Dane kontaktowe:

NHRBteam@fra.europa.eu