Ramy unijne ds. KPON – Upowszechnianie

Upowszechnianie praw człowieka w UE i na całym świecie jest jednym z głównych celów UE.

KPON stanowi obecnie integralną część porządku prawnego UE. Oznacza to, że przepisy prawne i praktyki stosowane w UE muszą być zgodne z wymogami Konwencji.

W jaki sposób członkowie Ram UE działają na rzecz promowania KPON?

Parlament Europejski:

  • promuje prawa osób niepełnosprawnych, organizując debaty i posiedzenia publiczne, konferencje naukowe i prasowe;
  • ustanowił sieć miedzykomitetową, reprezentującą różne komisje, której przewodniczy Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i która dokonuje przeglądu i kontroli dokumentów i działań, podnosi świadomość społeczną w kwestiach związanych z niepełnosprawnością i wspiera skoordynowane podejście w obszarach, w których jest ono możliwe.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

  • informuje obywateli europejskich o ich prawach i obowiązkach;
  • współpracuje z krajowymi i regionalnymi rzecznikami praw obywatelskich w ramach Europejskiej Sieci Rzeczników, co ma służyć promowaniu dobrych praktyk administracyjnych w całej UE.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA):

  • działa na rzecz praw osób niepełnosprawnych w ramach prowadzonych przez siebie działań uświadamiających, m.in. publikując raporty i inne materiały, poprzez zaangażowanie zainteresowanych stron, działania komunikacyjne i organizację wydarzeń;
  • włącza niepełnosprawność w główny nurt we wszystkich innych obszarach tematycznych i działaniach.

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych:

  • promuje prawa osób niepełnosprawnych poprzez kampanie uświadamiające, m.in. dotyczące swobodnego przepływu osób niepełnosprawnych;
  • monitoruje zgodność przepisów i polityk unijnych z treścią KPON;
  • udziela porad technicznych organom publicznym i podmiotom prywatnym w zakresie stosowania KPON.