EU-kader voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap – bevordering

Het bevorderen van de mensenrechten in de EU en overal ter wereld is een van de voornaamste doelen van de EU.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap maakt inmiddels integraal deel uit van de rechtsorde van de EU. Dit betekent dat EU-wetgeving en -praktijken consistent moeten zijn met de vereisten van dit Verdrag.

Hoe bevorderen leden van het EU-kader het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?

Het Europees Parlement:

  • bevordert de rechten van personen met een handicap door middel van openbare debatten en hoorzittingen, conferenties en persconferenties;
  • heeft een intercommissienetwerk opgezet, dat wordt voorgezeten door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en bestaat uit leden die afkomstig zijn uit verschillende commissies, om documenten en activiteiten te evalueren en te screenen, het bewustzijn van aan handicap gerelateerde aangelegenheden te vergroten en indien mogelijk een gecoördineerde aanpak te bevorderen.

De Europese Ombudsman:

  • helpt bij het informeren van Europese burgers over hun rechten en verplichtingen;
  • werkt samen met nationale en regionale ombudsmannen in het Europees Netwerk van ombudsmannen om in de hele EU goede administratieve praktijken te bevorderen.

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA):

  • bevordert de rechten van personen met een handicap als specifieke component van zijn bewustmakingsactiviteiten, onder meer door de publicatie van verslagen en andere materialen, door het bij de activiteiten betrekken van belanghebbende partijen, en door communicatie en evenementen;
  • integreert vraagstukken rond handicaps in andere thematische gebieden en activiteiten.

Het Europees Gehandicaptenforum (EGF):

  • bevordert de rechten van personen met een handicap via bewustmakingscampagnes, bijvoorbeeld over het vrije verkeer van personen met een handicap;
  • volgt de naleving van dit Verdrag in EU-wetgeving en -beleid;
  • geeft technische adviezen aan publieke en private instanties over de toepassing ervan.