VN, OVSE en andere internationale organisaties

Het Bureau werkt samen met de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Raad van Europa en andere internationale organisaties. Deze samenwerking is opgenomen in de oprichtingsverordening van FRA en behelst raadpleging van deskundigen, conferenties en seminars evenals het delen van gegevens en informatie. Samenwerking creëert synergieën en optimaliseert middelen, zodat dubbel werk wordt vermeden. Tevens wordt met samenwerking gewaarborgd dat de werkzaamheden van de verschillende organisaties complementair zijn, zodat hun aanbevelingen en advies beter op elkaar zijn afgestemd.

Deze pagina biedt informatie over de samenwerking van FRA met:

Verenigde Naties

Het Bureau werkt samen met uiteenlopende organen van de VN. Het verzamelt bijvoorbeeld doelgerichte bevindingen van EU-lidstaten en legt deze over aan de mensenrechteninstanties en speciale mensenrechtenprocedures van de VN. Tevens levert het gegevens aan voor de universele periodieke doorlichting van de VN.

FRA vergadert regelmatig met het Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens van de VN (OHCHR), de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR), het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) evenals het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), het Kinderfonds van de VN (UNICEF), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Meer aandacht voor de werkzaamheden van FRA op het gebied van duurzameontwikkelingsdoelstellingen

In de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn mondiale ontwikkelingsdoelstellingen voor de periode 2015-2030 vastgelegd. Deze komen in de plaats van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, die van 2000 tot 2015 golden. De 17 SDG’s, die door de VN worden gecoördineerd, vormen het kader waarin een groot deel van de ontwikkeling en multilaterale samenwerking in de wereld plaatsvindt. De onderstaande tabel bevat een overzicht van de SDG’s, met verwijzingen naar de meest relevante artikelen in het Handvest van de grondrechten van de EU en voorbeelden van verwante FRA-projecten.

Tools waarmee SDG’s worden gelinkt aan mensenrechteninstrumenten:

Staten en het maatschappelijk middenveld, maar ook entiteiten als bedrijven, dragen bij aan het verwezenlijken van de SDG’s. De inspanningen aan het begin van de periode 2015-2030 zijn gericht op het van gegevens voorzien van de 230 indicatoren. De gegevens zijn geordend onder 169 doelen en de 17 SDG’s. FRA draagt hieraan bij door in samenwerking met Eurostat gegevens in te voeren in indicatoren op EU-niveau en door bij te dragen aan methodologische raadplegingen op VN-niveau.

Op 10 december 2018 herdenkt de VN het 70-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens met de campagne Stand up for human rights, die een jaar duurt.

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

FRA werkt nauw samen met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), met name het OVSE-Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR). Dit behelst gezamenlijke activiteiten in de EU-lidstaten.

Voorbeelden van deze samenwerking zijn:

Haatmisdrijven bestrijden

FRA en ODIHR werken samen om landen te helpen bij het registreren en verzamelen van gegevens over haatmisdrijven. Gezamenlijk organiseren zij nationale workshops met technische bijstand aan nationale wetshandhavings- en strafrechtelijke autoriteiten. Dit initiatief volgde op de lancering van de praktijkgids inzake het verzamelen en monitoren van gegevens over haatmisdrijven van ODIHR in 2014. ODIHR neemt ook deel aan de subgroep methodologieën voor het registreren en verzamelen van gegevens over haatmisdrijven, die door FRA wordt gecoördineerd.

De omvang van geweld tegen vrouwen aan het licht brengen

De enquête over geweld tegen vrouwen van FRA is een bron van betrouwbare en vergelijkbare gegevens geworden over de omvang, aard en gevolgen van geweld tegen vrouwen in de EU-lidstaten. Op basis van de FRA-enquête is de afdeling Gender van het OVSE-Secretariaat begonnen met een soortgelijke enquête over het welzijn en de veiligheid van vrouwen. De enquête heeft betrekking op een aantal niet-EU-landen in Zuidoost-Europa, Oost-Europa en de zuidelijke Kaukasus. FRA heeft gedurende de OVSE-enquête technisch advies gegeven. De eerste resultaten worden in 2019 verwacht.

De politieke participatie van gehandicapten bevorderen

FRA maakt deel uit van de deskundigengroep van ODIHR inzake participatie van personen met een handicap in het politieke en openbare leven. Deze groep adviseert ODIHR over handicapgerelateerde kwesties en relevante ontwikkelingen in verschillende aan de OVSE deelnemende landen. De groep kwam voor het eerst bijeen in Skopje op 22 juni 2017.

FRA werkt ook nauw samen met de Hoge Commissaris inzake de nationale minderheden (HCNM).

Andere internationale organisaties

Daarnaast werkt het Bureau samen met andere internationale organisaties zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van het migratiebeleid (ICMPD) en andere entiteiten met een internationaal karakter, in het bijzonder de subsidies van de EER en Noorwegen (‘EEA and Norway Grants’).

Subsidies van de EER en Noorwegen – Het Bureau werkt samen met de subsidies van de EER en Noorwegen als strategische partner bij het beschermen, bevorderen en realiseren van grondrechten. Doel van de samenwerking is het ondersteunen van het in geselecteerde EU-lidstaten opzetten en uitvoeren van door de subsidies van de EER en Noorwegen gefinancierde programma’s en projecten. Tevens wordt beoogd grondrechten onder de aandacht te brengen, sociale uitsluiting en discriminatie te bestrijden, en hiermee samenhangende maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

Het Bureau is een van drie internationale partnerorganisaties die de subsidies van de EER en Noorwegen op strategisch niveau ondersteunen om ervoor te zorgen dat de programma’s en projecten voldoen aan Europese en internationale normen.

FRA werkt op drie manieren met de subsidies samen:

  1. Als internationale partnerorganisatie adviseert het Bureau over en neemt het deel aan verschillende subsidieprogramma’s, namelijk in Tsjechië over mensenrechten, inclusie van Roma en huiselijk en gendergerelateerd geweld, en in Griekenland over inclusie en empowerment van Roma.
  2. Als internationale projectpartner op projectniveau, onder meer in Bulgarije, Tsjechië en Griekenland.
  3. Samenwerking en strategische communicatie over evenementen in de EU met betrekking tot de grondrechten, zoals de gezamenlijke conferentie met het voorzitterschap van de Raad van de EU en de subsidies van de EER en Noorwegen, telkens wanneer een van de begunstigde staten van de subsidies het voorzitterschap van de EU bekleedt. De subsidies van de EER en Noorwegen zijn tevens strategisch partner van het grondrechtenforum van het Bureau, bieden financiële steun aan deelname van afgevaardigden en nemen deel in de adviesraad van het forum. 

De subsidies van de EER en Noorwegen vormen de bijdrage van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen aan het verminderen van economische en sociale verschillen in Europa en aan het versterken van bilaterale betrekkingen met de 15 begunstigde staten.

Meer informatie over de subsidies van de EER en Noorwegen vindt u in onderstaande video: 

Gegevensportaal van de subsidies van de EER en Noorwegen.