UN, OESS i druge međunarodne organizacije

Agencija surađuje s Ujedinjenim narodima (UN), Organizacijom za europsku sigurnosti i suradnju (OESS), Vijećem Europe i drugim međunarodnim organizacijama. Ta se suradnja temelji na Uredbi o osnivanju FRA-e i uključuje savjetovanja sa stručnjacima, konferencije i seminare te razmjenu podataka i informacija. Suradnjom se stvaraju sinergije i optimiziraju resursi te tako izbjegava udvostručavanje poslova. Pridonosi se i međusobnom nadopunjavanju poslova različitih organizacija u cilju boljeg usklađivanja preporuka i savjeta.

Na ovoj stranici navedene su informacije o FRA-inoj suradnji sa sljedećim organizacijama:

Ujedinjeni narodi

Agencija surađuje s različitim tijelima UN-a. Primjerice, prikuplja ciljane rezultate od država članica EU-a i dostavlja ih nadzornim tijelima UN-a za praćenje provedbe ugovora o ljudskim pravima te se u tu svrhu služi i mehanizmom posebnih postupaka UN-a. Informacije dostavlja i u okviru univerzalnog periodičnog pregleda UN-a.

FRA se redovito sastaje s Uredom Visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR), Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Uredom Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC), Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Fondom Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

FRA u svojem radu naglasak stavlja na ciljeve održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja skup su globalnih razvojnih ciljeva za razdoblje od 2015. do 2030. Njima su zamijenjeni milenijski razvojni ciljevi, koji su se odnosili na razdoblje od 2000. do 2015. Sedamnaest ciljeva održivog razvoja, koje koordinira UN, čine okvir za velik dio svjetskog razvoja i multilateralne suradnje.

Alati za povezivanje ciljeva održivog razvoja s instrumentima zaštite ljudskih prava:

Države, civilno društvo i subjekti kao što su korporacije, pridonose ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Na početku razdoblja 2015. – 2030. aktivnosti su bile usmjerene na unos podataka za 230 pokazatelja, organiziranih u 17 ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva. Doprinos FRA-e sastoji se od suradnje s Eurostatom na unosu podataka za pokazatelje na razini EU-a i od metodološkog savjetovanja na razini UN-a.

UN 10. prosinca 2018. obilježava 70. godišnjicu Opće deklaracije o ljudskim pravima jednogodišnjom kampanjom pod nazivom Zauzmi se za ljudska prava.

Organizacija za europsku sigurnost i suradnju

FRA blisko surađuje s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS), a posebno s njezinim Uredom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), među ostalim poduzimanjem zajedničkih aktivnosti u državama članicama EU-a.

Primjeri suradnje:

Borba protiv zločina iz mržnje

FRA i ODIHR svojim zajedničkim radom pomažu državama u evidentiranju i prikupljanju podataka o zločinima iz mržnje. Zajedno organiziraju nacionalne radionice za pružanje tehničke pomoći nacionalnim tijelima za izvršavanje zakonodavstva i kaznenopravnim tijelima. Ta je inicijativa uslijedila nakon što je ODIHR 2014. izdao Praktični vodič o prikupljanju podataka o zločinima iz mržnje i mehanizmima praćenja. ODIHR sudjeluje i u radu podskupine za metodologije evidentiranja podataka o zločinima iz mržnje, kojom koordinira FRA.

Otkrivanje razmjera nasilja nad ženama

FRA-ino istraživanje o nasilju nad ženama postalo je izvor pouzdanih i usporedivih podataka o razmjerima, prirodi i posljedicama nasilja nad ženama u državama članicama EU-a. Na temelju tog istraživanja Odjel za rodna pitanja Tajništva OESS-a pokrenuo je slično istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena, kojim su obuhvaćene brojne treće zemlje jugoistočne i istočne Europe te južnog Kavkaza. FRA je pružala tehničke savjete OESS-u tijekom cijelog istraživanja, čiji se prvi rezultati očekuju 2019.

Promicanje političkog sudjelovanja osoba s invaliditetom

FRA je član ODIHR-ove stručne skupine za sudjelovanje osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu. Ta skupina pruža savjete ODIHR-u o pitanjima povezanima s invaliditetom te relevantnim kretanjima u različitim državama sudionicama OESS-a. Skupina se prvi put sastala u Skoplju 22. lipnja 2017.

FRA usko surađuje i s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine (HCNM).

Druge međunarodne organizacije

Agencija surađuje i s drugim međunarodnim organizacijama kao što su Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Međunarodni centar za razvoj migracijske politike (ICMPD) i drugim međunarodnim subjektima, osobito programima i projektima bespovratnih sredstava EGP-a i Norveške.

Programi i projekti bespovratnih sredstava EGP-a i Norveške Agencija surađuje u okviru programa i projekata bespovratnih sredstava EGP-a i Norveške, koji funkcioniraju kao strateško partnerstvo u zaštiti, promicanju i ostvarivanju temeljnih prava. Suradnjom se nastoji pružiti podrška pri izradi i provedbi programa i projekata financiranih bespovratnim sredstvima EGP-a i Norveške u odabranim državama članicama EU-a. Njezini ciljevi uključuju i informiranje o temeljnim pravima, suzbijanje socijalne isključenosti i diskriminacije i pružanje potpore povezanim inicijativama civilnog društva.

Agencija je jedna od tri međunarodne partnerske organizacije koje podupru programe i projekte bespovratnih sredstava EGP-a i Norveške na strateškoj razini te time osiguravaju njihovu usklađenost s europskim i međunarodnim standardima.

FRA surađuje u programima i projektima bespovratnih sredstava na tri načina:

  1. kao međunarodna partnerska organizacija, pružajući savjete i sudjelujući u nekoliko programa bespovratnih sredstava, među ostalim u programima „Ljudska prava, uključivanje Roma, nasilje u obitelji i rodno uvjetovano nasilje” u Češkoj i „Uključivanje i osnaživanje Roma” u Grčkoj;
  2. kao međunarodni projektni partner na razini projekta, među ostalim u Bugarskoj, Češkoj i Grčkoj;
  3. u okviru događanja povezanih sa suradnjom i strateškom komunikacijom u području temeljnih prava u EU-u, kao što su zajedničke konferencije s predsjedništvom Vijeća EU-a te programima bespovratnih sredstava EGP-a i Norveške kada EU-om predsjeda jedna od država korisnica bespovratnih sredstava. Programi i projekti bespovratnih sredstava isto tako funkcioniraju kao strateški partner Agencijina Foruma o temeljnim pravima te se njima osigurava financijska potpora sudjelovanju predstavnika i sudjelovanju u radu Savjetovanog odbora Foruma. 

Bespovratna sredstava EGP-a i Norveške osiguravaju Island, Lihtenštajn i Norveška kao doprinos smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti u Europi i jačanju bilateralnih odnosa sa 15 država korisnica.

Više o bespovratnim sredstvima EGP-a i Norveške možete saznati u videozapisu u nastavku: 

Podatkovni portal bespovratnih sredstava EGP-a i Norveške.