Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

eu-charter

Povelja o temeljnim pravima Europske unije

Članak 12 - Sloboda okupljanja i udruživanja

Članak 12 - Sloboda okupljanja i udruživanja

1. Svatko ima pravo na mirno okupljanje i slobodno udruživanje na svim razinama, osobito kad je riječ o politici, sindikatima i grañanskim pitanjima. Ovo pravo podrazumijeva i pravo na osnivanje i pristupanje sindikatima radi zaštite vlastitih interesa.
2. Političke stranke na razini Unije doprinose izražavanju političke volje grañana Unije.

 • Text:
  Source:
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
 • Hungary v European Parliament and Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Full Court)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2022:97
 • Republic of Poland v European Parliament and Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Full Court)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2022:98
 • Mr B v. France
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Public Health
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FR:CEORD:2021:457101.20211020
 • Mr. José Ángel v. Central Electoral Board
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court, Contentious Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:ES:TS:2021:3092
 • LM v Centre public d'action sociale de Seraing
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:759
 • European Commission v Hungary.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:476
 • International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) v Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Maritime Affairs And Fisheries
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2020:89
 • European Commission v Hungary
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:1
 • Alemo-Herron and Others v Parkwood Leisure Ltd
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
 • Demir and Baykara v. Turkey
  Decision date:
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2008:1112JUD003450397

66 results found

 • Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Zemlja:
  Netherlands

   Artikel 8 Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde. Artikel 9 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Zemlja:
  Czechia

  Article 19 (1) The right of peaceful assembly is guaranteed. (2) This right may be limited by law in the case of assemblies held in public places, if it concerns measures necessary in a democratic society for the protection of the rights and freedoms of others, public order, health, morals, property, or the security of the state. However, an assembly shall not be made to depend on the grant of permission by a public administrative authority. Article 20 (1) The right of association is guaranteed. Everybody has the right to associate together with others in clubs, societies, and other associations. (2) Citizens also have the right to form political parties and political movements and to associate therein. (3) The exercise of these rights may be limited only in cases specified by law, if it involves measures that are necessary in a democratic society for the security of the state, the protection of public security and public order, the prevention of crime, or the protection of the rights and freedoms of others. (4) Political parties and political movements, as well as other associations, are separate from the state. Article 22 Any statutory provisions relating to political rights and freedoms, as well as the interpretation and application thereof, shall make possible and protect the free competition among political forces in a democratic society. Article 27 (1) Everyone has the right to associate freely with others for the protection of her economic and social interests. (2) Trade unions shall be established independently of the state. No limits may be placed upon the number of trade union organizations, nor may any of them be given preferential treatment in a particular enterprise or branch of industry. (3) The activities of trade unions and the formation and activities of similar associations for the protection of economic and social interests may be limited by law in the case of measures necessary in a democratic society for the protection of the security of the State, public order, or the rights and freedoms of others. (4) The right to strike is guaranteed under the conditions provided for by law; this right does not appertain to judges, prosecutors, or members of the armed forces or security corps.

 • Constitution of the Czech Republic
  Zemlja:
  Czechia

  Article 5 The political system is founded on the free and voluntary formation of and free competition among those political parties which respect the fundamental democratic principles and which renounce force as a means of promoting their interests.

 • Listina základních práv a svobod
  Zemlja:
  Czechia

  Článek 19 (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy. Článek 20 (1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. (2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. (3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých. (4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu. Článek 22 Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. Článek 27 (1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. (2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví. (3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. (4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

 • Ústava České republiky
  Zemlja:
  Czechia

  Článek 5 Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

 • Human Rights Act 1998
  Zemlja:
  United Kingdom

  See ECHR provisions of Article 11 which have been incorporated into UK law by the Human Rights Act 1998. Schedule 1 Article 11 Freedom of assembly and association
  1Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
  2No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.

 • Police Reform and Social Responsibility Act 2011
  Zemlja:
  United Kingdom

  Section 141 Demonstrations in vicinity of Parliament: repeal of SOCPA 2005 provisions
  (1)Sections 132 to 138 of the Serious Organised Crime and Police Act 2005 (which regulate demonstrations and use of loudspeakers in the vicinity of Parliament) are repealed.
  (2)The public assemblies in relation to which section 14 of the Public Order Act 1986 applies, as a consequence of the repeal of section 132(6) of the Serious Organised Crime and Police Act 2005, include public assemblies which started, or were being organised, before this section comes into force.
  Controls on activities in Parliament Square Garden and adjoining pavements
  Section 142 Controlled area of Parliament Square
  (1)For the purposes of this Part, the “controlled area of Parliament Square” means the area of land that is comprised in—
  (a)the central garden of Parliament Square, and
  (b)the footways that immediately adjoin the central garden of Parliament Square.
  (2)In subsection (1)—
  “the central garden of Parliament Square” means the site in Parliament Square on which the Minister of Works was authorised by the Parliament Square (Improvements) Act 1949 to lay out the garden referred to in that Act as “the new central garden”;
  “footway” has the same meaning as in the Highways Act 1980 (see section 329(1) of that Act).
  143Prohibited activities in controlled area of Parliament Square
  (1)A constable or authorised officer who has reasonable grounds for believing that a person is doing, or is about to do, a prohibited activity may direct the person—
  (a)to cease doing that activity, or
  (b)(as the case may be) not to start doing that activity.
  (2)For the purposes of this Part, a “prohibited activity” is any of the following—
  (a)operating any amplified noise equipment in the controlled area of Parliament Square;
  (b)erecting or keeping erected in the controlled area of Parliament Square—
  (i)any tent, or
  (ii)any other structure that is designed, or adapted, (solely or mainly) for the purpose of facilitating sleeping or staying in a place for any period;
  (c)using any tent or other such structure in the controlled area of Parliament Square for the purpose of sleeping or staying in that area;
  (d)placing or keeping in place in the controlled area of Parliament Square any sleeping equipment with a view to its use (whether or not by the person placing it or keeping it in place) for the purpose of sleeping overnight in that area;
  (e)using any sleeping equipment in the controlled area of Parliament Square for the purpose of sleeping overnight in that area.
  (3)But an activity is not to be treated as a “prohibited activity” within subsection (2) if it is done—
  (a)for police, fire and rescue authority or ambulance purposes,
  (b)by or on behalf of a relevant authority, or
  (c)by a person so far as authorised under section 147 to do it (authorisation for operation of amplified noise equipment).
  (4)In subsection (2)(a) “amplified noise equipment” means any device that is designed or adapted for amplifying sound, including (but not limited to)—
  (a)loudspeakers, and
  (b)loudhailers.
  (5)In subsection (3)(b) “relevant authority” means any of the following—
  (a)a Minister of the Crown or a government department,
  (b)the Greater London Authority, or
  (c)Westminster City Council.
  (6)It is immaterial for the purposes of a prohibited activity—
  (a)in the case of an activity within subsection (2)(b) or (c) of keeping a tent or similar structure erected or using a tent or similar structure, whether the tent or structure was first erected before or after the coming into force of this section;
  (b)in the case of an activity within subsection (2)(d) or (e) of keeping in place any sleeping equipment or using any such equipment, whether the sleeping equipment was first placed before or after the coming into force of this section.
  (7)In this section “sleeping equipment” means any sleeping bag, mattress or other similar item designed, or adapted, (solely or mainly) for the purpose of facilitating sleeping in a place.
  (8)A person who fails without reasonable excuse to comply with a direction under subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.

 • Instrument of Government
  Zemlja:
  Sweden

  Chapter 2 - Fundamental rights and freedoms; Article 1 Everyone shall be guaranteed the following rights and freedoms in his or her relations with the public institutions: (...) freedom of assembly: that is, the freedom to organise or attend meetings for the purposes of information or the expression of opinion or for any other similar purpose, or for the purpose of presenting artistic work (...); freedom of association: that is, the freedom to associate with others for public or private purposes (...); Article 14 A trade union or an employer or employers’ association shall be entitled to take industrial action unless otherwise provided in an act of law or under an agreement.

 • Regeringsformen
  Zemlja:
  Sweden

  2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter; 1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad; (...) Mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk; Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats; Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften; 14 § Stridsåtgärder på arbetsmarknaden: En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat följer av lag eller avtal.

 • Constitutión Española
  Zemlja:
  Spain

  Artículo 6 Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7 Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.Artículo 21 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.Artículo 22 1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.Artículo 28 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  Zemlja:
  Spain

  Section 6 Political parties are the expression of political pluralism, they contribute to the formation and expression of the will of the people and are an essential instrument for political participation. Their creation and the exercise of their activities are free in so far as they respect the Constitution and the law. Their internal structure and their functioning must be democratic.

  Section 7 Trade unions and employers associations contribute to the defence and promotion of the economic and social interests which they represent. Their creation and the exercise of their activities shall be free in so far as they respect the Constitution and the law. Their internal structure and their functioning must be democratic

  Section 21 (1) The right to peaceful unarmed assembly is granted. The exercise of this right shall not require prior authorization. (2) In the case of meetings in public places and of demonstrations, prior notification shall be given to the authorities, who can only forbid them when there are well founded grounds to expect a breach of public order, involving danger to persons or property.

  Section 22 (1) The right of association is granted. (2) Associations which pursue ends or use means legally defined as criminal offences are illegal. (3) Associations set up on the basis of this section must be entered in a register for the sole purpose of public knowledge. (4) Associations may only be dissolved or have their activities suspended by virtue of a court order stating the reasons for it. (5) Secret and paramilitary associations are prohibited.

  Section 28 (1) All have the right to freely join a trade union. The law may restrict or except the exercise of this right in the Armed Forces or Institutes or other bodies subject to military discipline, and shall lay down the special conditions of its exercise by civil servants. Trade union freedom includes the right to set up trade unions and to join the union of one's choice, as well as the right of trade unions to form confederations and to found international trade union organizations, or to become members thereof. No one may be compelled to join a trade union. (2) The right of workers to strike in defence of their interests is recognized. The law governing the exercise of this right shall establish the safeguards necessary to ensure the maintenance of essential public services.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  Zemlja:
  Slovenia

  Article 42 The right of peaceful assembly and public meeting shall be guaranteed. Everyone has the right to freedom of association with others.Legal restrictions of these rights shall be permissible where so required for national security or public safety and for protection against the spread of infectious diseases.Professional members of the defence forces and the police may not be members of political parties.

  Article 46 Conscientious objection shall be permissible in cases provided by law where this does not limit the rights and freedoms of others.

  Article 76 The freedom to establish, operate and join trade unions shall be guaranteed.

 • Ustava Republike Slovenije
  Zemlja:
  Slovenia

  42. člen Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih strank.

  46. člen Ugovor vesti je dopusten v primerih, ki jih določi zakon, če se s tem ne omejujejo pravice in svoboščine drugih oseb.76. člen Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je svobodno.

 • Constitution of the Slovak Republic
  Zemlja:
  Slovakia

  Article 28 (1) The right to peaceful assembly is guaranteed. (2) Conditions for exercising this right shall be laid down by law in the event of assemblies in public places , if such measures is necessary in a democratic society to protect the rights and freedoms of others, public order, health and morals, property or the security of the State. An assembly may not be made conditional on the issuance of an authorization by a state authority. Article 29( 1) The right of free association is guaranteed. Everyone has the right to associate freely with others in clubs, societies or other associations. (2) Citizens have the right to establish political parties and political movements and to associate in them. (3) The exercise of rights pursuant to paragraphs 1 and 2 may be restricted only in cases laid down by law if it is necessary in a democratic society for reasons of State security, to protect public order, to prevent criminal acts, or to protect the rights and freedoms of others. (4) Political parties and political movements, as well as clubs, societies or other associations separated from the State. Article 37(1) Everyone has the right to freely associate with others to protect their economic and social interests. (2) Trade unions are established independently of the State. It is inadmissible to limit the number of trade unions organizations, as well as to give some of them preferential status in an enterprise or a branch of the economy.(3) The activity of trade unions and the founding and operation of other associations protecting economic and social interests may be restricted by law, if such measure is necessary in a democratic society to protect the security of the State, public order, or the rights and freedoms of others. (4) The right to strike is guaranteed. The conditions shall be laid down by law. Judges, prosecutors, members of the armed forces and armed corps, and members and employees of Fire and Rescue Brigades do not have this right.

 • Law of 27 March 1990 Concerning the Right of Association
  Zemlja:
  Slovakia

  § 1(1) Citizens have the right to associate peacefully. (...)(4) It is not necessary to have the approval of a state organ in order to exercise this right. (...)

 • Ústava Slovenskej republiky
  Zemlja:
  Slovakia

  Čl. 28 (1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje. (2) Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy. Čl. 29 (1) Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. (2) Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. (3) Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných. (4) Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu.Čl. 3 7(1) Každý má právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. (2) Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví, je neprípustné. (3) Činnosť odborových organizácií a vznik a činnosť iných združení na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo práv a slobôd druhých.(4) Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov. 

 • Zákon o zhromažďovacom práve
  Zemlja:
  Slovakia

  § 1(1) Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať. (...)(4) Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu. (...)

 • Constituția României
  Zemlja:
  Romania

  Articolul 9Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si îsi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, în conditiile legii. Ele contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor. Articolul 31(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi îngradit. (2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal. (3) Dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze masurile de protectie a tinerilor sau securitatea nationala.Articolul 39Mitingurile, demonstratiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere si se pot organiza si desfasura numai în mod pasnic, fara nici un fel de arme.Articolul 40(1) Cetatenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere. (2) Partidele sau organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitatii, a integritatii sau a independentei României sunt neconstitutionale. (3) Nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica. (4) Asociatiile cu caracter secret sunt interzise.

 • Constitution of Romania
  Zemlja:
  Romania

  Article 9Trade unions, employers' associations, and vocational associations shall be established and shall carry out their activity according to their statutes, according to the law. They shall contribute to the protection of rights and the promotion of their members' vocational, economic, and social interests. Article 31(1) A person's right of access to any information of public interest shall not be restricted. (2) The public authorities, according to their competence, shall be bound to provide correct information to the citizens in public affairs and matters of personal interest. (3) The right to information shall not be prejudicial to the measures of protection of young people or national security.Article 39Public meetings, processions, demonstrations or any other assembly shall be free and may be organized and held only peacefully, without arms of any kind whatsoever.Article 40(1) Citizens may freely associate into political parties, trade unions, employers' associations, and other forms of association. (2) The political parties or organizations which, by their aims or activity, militate against political pluralism, the principles of a State governed by the rule of law, or against the sovereignty, integrity or independence of Romania shall be unconstitutional. (3) Judges of the Constitutional Court, the advocates of the people, magistrates, active members of the Armed Forces, policemen and other categories of civil servants, established by an organic law, shall not join political parties. (4) Secret associations are prohibited.

 • Constituição da República Portuguesa
  Zemlja:
  Portugal

  Artigo 45.º (Direito de reunião e de manifestação) 1. Os cidadãos têm o direito de se reunir, pacificamente e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público, sem necessidade de qualquer autorização. 2. A todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifestação. Artigo 46.º (Liberdade de associação) 1. Os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de qualquer autorização, constituir associações, desde que estas não se destinem a promover a violência e os respectivos fins não sejam contrários à lei penal. 2. As associações prosseguem livremente os seus fins sem interferência das autoridades públicas e não podem ser dissolvidas pelo Estado ou suspensas as suas actividades senão nos casos previstos na lei e mediante decisão judicial. 3. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação nem coagido por qualquer meio a permanecer nela. 4. Não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista.

3 results found

 • Directive 2014/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the purpose of employment as seasonal workers

  Article 23 - Right to equal treatment
  ‘1. Seasonal workers shall be entitled to equal treatment with nationals of the host Member State at least with regard to [...]
  (b) the right to strike and take industrial action, in accordance with the host Member State’s national law and practice, and freedom of association and affiliation and membership of an organisation representing workers or of any organisation whose members are engaged in a specific occupation, including the rights and benefits conferred by such organisations, including the right to negotiate and conclude collective agreements, without prejudice to the national provisions on public policy and public security;‘

 • Directive 2014/66/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intra-corporate transfer

  Article 18 – Right to equal treatment
  ‘2. Intra-corporate transferees shall enjoy equal treatment with nationals of the Member State where the work is carried out as regards:
  (a) freedom of association and affiliation and membership of an organisation representing workers or employers or of any organisation whose members are engaged in a specific occupation, including the rights and benefits conferred by such organisations, without prejudice to the national provisions on public policy and public security;‘

 • Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations

  Article 6 - Authority for European political parties and European political foundations
  ‘1. An Authority for European political parties and European political foundations (the 'Authority') is hereby established for the purpose of registering, controlling and imposing sanctions on European political parties and European political foundations in accordance with this Regulation.
  2. The Authority shall have legal personality. It shall be independent and shall exercise its functions in full compliance with this Regulation.
  The Authority shall decide on the registration and de-registration of European political parties and European political foundations in accordance with the procedures and conditions laid down in this Regulation. In addition, the Authority shall regularly verify that the registration conditions laid down in Article 3 and the governance provisions set out in accordance with points (a), (b) and (d) to (f) of Article 4(1) and in points (a) to (e) and (g) of Article 5(1) continue to be complied with by the registered European political parties and European political foundations.
  In its decisions, the Authority shall give full consideration to the fundamental right of freedom of association and to the need to ensure pluralism of political parties in Europe.
  The Authority shall be represented by its Director who shall take all decisions of the Authority on its behalf.‘

4 results found

 • OSCE/Venice Comission Joint Guidelines on Freedom of Association

  ‘8. Freedom of association is a human right, crucial to the functioning of a democracy, as well ‘as an essential prerequisite for other fundamental freedoms.‘
  9. Furthermore, associations often play an important and positive role in achieving goals that are in the public interest, as has been recognized in international jurisprudence and in general comments and recommendations made by the UN treaty bodies, as well as in resolutions of the Human Rights Council and other international and regional documents.‘
  ‘16. The right to freedom of association is a right that has been recognized as capable of being enjoyed individually or by the association itself in the performance of activities and in pursuit of the common interests of its founders and members.‘
  ‘17. The right to freedom of association is interrelated with other human rights and freedoms, such as the rights to freedom of expression and opinion, freedom of assembly and freedom of thought, conscience and religion.‘

 • Recommendation CM/Rec(2016)3 on human rights and business

  ‘69. Member States should ensure that the activities of human rights defenders within their jurisdiction who focus on the adverse effects of business-related activities on human rights are not obstructed, for example through political pressure, harassment, politically motivated or economic compulsion. In particular, the fundamental rights enjoyed by human rights defenders in accordance with Articles 10 and 11 of the European Convention on Human Rights must be protected.‘
  ‘70. Member States should protect and also support, for example through their diplomatic and consular missions, the work of human rights defenders who focus on business-related impacts on human rights in third countries, in accordance with existing international and European standards.‘

 • UN Human Rights Council Resolution 31/37 (2016) - The promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests

  ‘1. Calls upon all States to promote a safe and enabling environment for individuals and groups to exercise their rights to freedom of peacefulassembly, of expression and of association, recalls that all States have the responsibility in all circumstances, including in the context of peaceful protests, to promote, respect and protect human rights and to prevent human rightsviolations, including extrajudicial, summary or arbitrary executions, arbitrary arrest and detention, enforced disappearances, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and sexual violence, and calls upon States to avoid the abuse of criminal and civil proceedings or threats ofsuch acts at all times;‘
  ‘2. underlines the necessity to address the management of assemblies, including peaceful protests, so as to contribute to their peaceful conduct, and to prevent loss of life of and injuries to protesters, bystanders, those monitoring such protests and officias exercising law enforcement duties, as well as any human rights violation or abuse, to ensure accountability for such violations and abuses and to provide victims with access to a remedy and redress [...].‘

 • UN Human Rights Council Resolution 32/32 (2016) - The rights to freedom of peaceful assembly and of association

  ‘Recognizing that the effective exercise of the rights to freedom of peaceful assembly and of association, as enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights and the Universal Declaration of Human Rights, is essential for the enjoyment of other human rights and freedoms and constitutes a fundamental pillar for building a democratic society and strengthening democracy, bearing in mind that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated‘