You are here:

Glava IV Solidarnost

 • Članak 27 - Pravo radnika na informiranje i savjetovanje u poduzeću

   Radnicima i njihovim predstavnicima moraju biti, na odgovarajućim razinama, osigurana prava na pravodobno informiranje i savjetovanje u slučajevima i pod uvjetima koje propisuju pravo Unije, nacionalni zakoni i praksa.

 • Članak 28 - Pravo na kolektivno pregovaranje i djelovanje

   Radnici i poslodavci ili njihove organizacije, imaju, u skladu s pravom Unije i nacionalnim zakonima i praksom, pravo na pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora na odgovarajućim razinama i, u slučaju sukoba interesa, pravo na poduzimanje kolektivnog djelovanja za obranu svojih interesa, uključujući i štrajk.

 • Članak 29 - Pravo na pristup službama za posredovanje pri zapošljavanju

   Svatko ima pristup na besplatni pristup službama za posredovanje pri zapošljavanju.

 • Članak 30 - Zaštita u slučaju neopravdanoga otkaza

   Svaki radnik ima pravo na zaštitu od neopravdanoga otkaza u skladu s pravom Unije te nacionalnim zakonima i praksom.

 • Članak 31 - Pošteni i pravični radni uvjeti

   1. Svaki radnik ima pravo na radne uvjete kojima se čuvaju njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo.
   2. Svaki radnik ima pravo na ograničeno radno vrijeme, na dnevni i tjedni odmor te na plaćeni godišnji odmor.

 • Članak 32 - Zabrana rada djece i zaštita mladih pri radu

   Zabranjeno je zapošljavanje djece. Najniža dob za zapošljavanje ne može biti niža od najniže dobi pri završetku obveznog školovanja, ničim ne utječući na pravila koja su pogodnija za mlade, osim u slučajevima ograničenih odstupanja.
   Mlade osobe primljene na posao moraju imati radne uvjete prilagoñene svojoj dobi i moraju biti zaštićene od gospodarskog izrabljivanja ili od bilo kakve vrste rada koja bi mogla ugroziti njihovu sigurnost, zdravlje ili psihički, duhovni, moralni ili društveni razvoj ili bi mogla ugroziti njihovo obrazovanje.

 • Članak 33 - Obiteljski i profesionalni život

   1. Obitelj uživa pravnu, gospodarsku i socijalnu zaštitu. 2. Kako bi se uskladio obiteljski i profesionalni život, svatko ima pravo na zaštitu od otkaza zbog razloga povezanog s materinstvom te pravo na plaćeni porodni dopust i roditeljski dopust po roñenju ili posvajanju djeteta.

 • Članak 34 - Socijalna sigurnost i socijalna pomoć

   1. Unija priznaje i poštuje pravo na pristup povlasticama u okviru socijalne zaštite i socijalnim službama koje pružaju zaštitu u slučajevima poput materinstva, bolesti, nesreća pri radu, ovisnosti ili starosti te u slučaju gubitka posla, u skladu s pravilima koja utvrñuju pravo Unije te nacionalni zakoni i praksa.
   2. Svatko tko zakonito prebiva i tko zakonito mijenja prebivalište u Europskoj uniji ima pravo na povlastice i beneficije u okviru socijalne zaštite u skladu s pravom Unije te nacionalnim zakonima i praksom.
   3. U cilju borbe protiv socijalne isključenosti i siromaštva Unija priznaje i poštuje pravo na socijalnu pomoć i pomoć vezanu uz stanovanje kako bi se osigurao dostojan život svima koji nemaju dovoljno sredstava, u skladu s pravilima koja utvrñuju pravo Unije te nacionalni zakoni i praksa.

 • Članak 35 - Zdravstvena zaštita

   Svatko ima pravo na pristup preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i pravo na liječenje pod uvjetima utvrñenima nacionalnim zakonima i praksom. U utvrñivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije, osigurava se visok stupanj zaštite zdravlja ljudi.

 • Članak 36 - Pristup službama od općeg gospodarskog interesa

   Radi promicanja socijalne i teritorijalne kohezije Unije, ona priznaje i poštuje pristup službama od općeg gospodarskog interesa u skladu s nacionalnim zakonima i praksom te u skladu s Ugovorima.

 • Članak 37 - Zaštita okoliša

   Visoka razina zaštite okoliša i poboljšavanje kakvoće okoliša moraju biti uključeni u politike Unije i osigurani u skladu s načelom održivog razvoja.

 • Članak 38 - Zaštita potrošača

   Politike Unije osiguravaju visoku razinu zaštite potrošača.

Glava IV Solidarnost