Okvir EU-a za CRPD - Zaštita

Prihvaćanjem CRPD-a EU se obvezao na provedbu te Konvencije unutar područja nadležnosti EU-a, kao što je utvrđeno Ugovorima EU-a. Za mnoga područja i teme koja pokriva CRPD odgovorne su države članice EU-a.

Ako imate državljanstvo države članice EU-a, ako živite u nekoj od država članica ili ako poslujete u EU-u, prema EU zakonodavstvu imate mnoga prava.

Za zaštitu pojedinaca od povrede prava EU-a prvenstveno su zaduženi nacionalni okviri za praćenje i sudovi. Zbog toga, ako smatrate da nacionalne vlasti ne poštuju ta prava, najprije biste se trebali obratiti nacionalnim tijelima.

Međutim, ako se Vaš slučaj odnosi na dio prava EU-a koji je izravno primjenjiv na Vašu situaciju, EU Vam također može pomoći.

Kako članovi Okvira EU-a štite prava iz CRPD-a

Članovi Okvira EU-a poput Europskog parlamenta i Europskog ombudsmana mogu poduzeti određene radnje.

Predstavke Europskom parlamentu važno su sredstvo kojim građani mogu dobiti formalno saslušanje u institucijama EU-a, čime se uspostavlja izravna veza između građana i njihovih izabranih predstavnika. Također mogu upozoriti Parlament na povrede ili pogrešne primjene zakonodavstva EU-a. Odbor za predstavke odgovoran je za predstavke unutar Europskog parlamenta.

Europski ombudsman istražuje pritužbe povezane s nepravilnostima u radu institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije. Pojedinci koji smatraju da institucija EU-a ne djeluje u skladu s CRPD-om, imaju se pravo obratiti ombudsmanu za pomoć.

Europski se ombudsman bavio pritužbama povezanim s invaliditetom i pristupom zgradama institucija EU-a, prijevodom događaja na znakovni jezik, pristupom materijalima na internetskim stranicama te zahtjevima u vezi sa zdravstvenim osiguranjem zaposlenika EU-a koji imaju djecu s invaliditetom.

Ako imate državljanstvo države članice Unije ili imate boravište u državi članici, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu. Tvrtke, udruge i ostala tijela koja imaju registrirani ured u Uniji također mogu podnijeti pritužbu ombudsmanu.

Ombudsmanica je također objavila, na 24 jezika, prvu verziju jednostavnih objašnjenja svoga rada te načina podnošenja pritužbi.

Europski forum osoba s invaliditetom (EDF) pruža informacije osobama s invaliditetom ako se osjećaju diskriminirano u svojim pojedinačnim iskustvima, te na te probleme upozorava odgovorne vlasti kao i širu javnost.

EDF također pomaže u procesu traženja pomoći putem intervencije trećih strana pred Europskim sudom za ljudska prava i Europskim odborom za socijalna prava.

Ostala zaštita na temelju prava EU-a

Možete se obratiti i Europskoj komisiji ako imate pritužbu na bilo koju mjeru države članice (zakon, propis ili upravnu radnju), izostanak mjere ili praksu države članice, za koje smatrate da su u suprotnosti s pravom Unije.

Ako niste stručnjak za pravo EU-a, možda će Vam biti teško pronaći koji je točno propis prema Vašem mišljenju prekršen. Savjet možete dobiti brzo i neslužbeno putem službe Vaša Europa - Savjeti, na svom jeziku.

Zaštita izvan prava EU-a

Izvan područja primjene prava EU-a, Vaša prava štite ustav i pravo Vaše države.

Ako smatrate da su Vaša prava prekršena u kontekstu koji nije pokriven pravom EU-a, morat ćete uputiti pritužbu odgovarajućem nacionalnom tijelu, bez obzira je li to vlada, nacionalni sud ili specijalizirano tijelo koje se bavi ljudskim pravima.

Interaktivni alat  može Vam pomoći da pronađete odgovarajuću organizaciju koja će Vam pomoći riješiti problem povezan s temeljnim pravima.