You are here:
  • Članak 47 - Pravo na učinkoviti pravni lijek i na pravično suñenje

      Svatko čija su prava i slobode, zajamčeni pravom Unije, prekršeni, ima pravo na učinkoviti pravni lijek pred sudom, u skladu s uvjetima utvrñenima ovim člankom.
      Svatko ima pravo na pravično, javno suñenje u razumnom vremenskom roku pred neovisnim i nepristranim sudom, prethodno osnovanim u skladu sa zakonom. Svatko ima mogućnost da bude savjetovan, branjen i zastupan.
      Pravna pomoć osigurava se za osobe koje nemaju dostatna sredstva, ako je takva pomoć potrebna za osiguravanje učinkovitoga pristupa pravosuñu.

  • Članak 48 - Pretpostavka nedužnosti i pravo na obranu

      1. Svaki optuženik smatra se nedužnim sve dok mu se ne dokaže krivica u skladu sa zakonom.
      2. Zajamčeno je poštovanje prava na obranu svakog optuženika.

  • Članak 49 - Načela zakonitosti i proporcionalnosti kaznenih djela i kazni

      1. Nitko ne smije biti osuñen zbog bilo kojeg kaznenog djela ili propusta koji, u trenutku počinjenja, nije bio kazneno djelo u skladu s nacionalnim i meñunarodnim pravom. Ne smije mu biti izrečena ni stroža kazna od one koja je bila primjenjiva u trenutku počinjenja kaznenog djela. Ako je, nakon počinjenja kaznenog djela, pravom propisana blaža kazna, primjenjuje se takva kazna.
      2. Ovaj članak ne dovodi u pitanje suñenje i kažnjavanje bilo koje osobe zbog bilo kojeg djela ili propusta koji su, u trenutku počinjenja, smatrani kaznenim djelom u skladu s općim načelima koja priznaju svi narodi.
      3. Strogost kazne ne smije biti nerazmjerna kaznenom djelu.

  • Članak 50 - Izbjegavanje dvostrukog suñenja ili kažnjavanja zbog istog kaznenog djela

      Nitko se ne smije ponovno sudski progoniti ili kažnjavati u kaznenom postupku zbog kaznenog djela zbog kojeg je već bio, u skladu sa zakonom, pravomoćno osloboñen ili osuñen u Uniji.