Okvir EU-a za CRPD – Promicanje

Promicanje ljudskih prava u EU-u i diljem svijeta jedan je od glavnih ciljeva EU-a.

CRPD je sada sastavni dio pravnog poretka EU-a. To znači da zakonodavstvo i prakse EU-a moraju biti u skladu sa zahtjevima Konvencije.

Kako članovi Okvira EU-a promiču CRPD

Europski parlament:

  • promiče prava osoba s invaliditetom putem javnih rasprava i saslušanja, konferencija i konferencija za medije;
  • uspostavio je međuodborsku mrežu kojom predsjeda Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja, a koja se sastoji od članova različitih odbora, kako bi se pregledali i provjerili dokumenti i aktivnosti, podizala svijest o invaliditetu i s njime povezanim problemima te promicao koordinirani pristup kada je moguće.

Europski ombudsman:

  • pomaže u informiranju europskih građana o njihovima pravima i obvezama;
  • surađuje s nacionalnim i regionalnim pučkim pravobraniteljima u Europskoj mreži pučkih pravobranitelja u svrhu promicanja dobrih upravnih praksi diljem EU-a.

Agencija EU-a za temeljna prava (FRA):

  • bavi se pitanjima prava osoba s invaliditetom kao specifičnom komponentom svojih aktivnosti podizanja svijesti, putem objavljivanja izvješća i ostalih materijala, uključivanja dionika, komunikacije i događaja;
  • promiče pitanje invaliditeta u drugim tematskim područjima i aktivnostima.

Europski forum osoba s invaliditetom:

  • promiče prava osoba s invaliditetom u kampanjama za podizanje svijesti, poput slobode kretanja za osobe s invaliditetom;
  • prati usklađenost zakonodavstva i politika EU-a s CRPD-om;
  • daje tehničke savjete javnim i privatnim tijelima o primjeni CRPD-a.