Neįgaliųjų teisių konvencijos ES sistema. Skatinimas

Vienas pagrindinių ES tikslų – skatinti žmogaus teises ES ir visame pasaulyje.

Neįgaliųjų teisių konvencija dabar yra sudedamoji ES teisinės tvarkos dalis. Tai reiškia, kad ES teisės aktai ir praktika turi derėti su konvencijos reikalavimais.

Kaip ES sistemos nariai skatina Neįgaliųjų teisių konvencijos taikymą?

Europos Parlamentas:

  • skatina neįgaliųjų teises viešose diskusijose ir posėdžiuose, konferencijose ir spaudos konferencijose;
  • sukuria bendrą komitetų tinklą, kuriam vadovauja Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ir kurį sudaro įvairių komitetų nariai; šio tinklo paskirtis – peržiūrėti ir tikrinti dokumentus ir veiklą, didinti informuotumą su negalia susijusiais klausimais ir, jei įmanoma, skatinti koordinuotą požiūrį.

Europos ombudsmenas:

  • padeda informuoti Europos piliečius apie jų teises ir pareigas;
  • Europos ombudsmenų tinkle dirba su nacionaliniais ir regioniniais ombudsmenais, siekdamas skatinti gero administravimo praktiką visoje ES.

ES pagrindinių teisių agentūra (FRA):

  • sprendžia neįgaliųjų teisių klausimus, kurie yra specifinė sudedamoji agentūros informuotumo didinimo veiklos dalis, įskaitant šių klausimų aptarimą skelbiamose ataskaitose ir kitoje medžiagoje, susitikimuose su suinteresuotaisiais subjektais, komunikacijos priemonėse ir renginiuose;
  • negalios klausimus įtraukia į kitas temines sritis ir veiklą.

Europos neįgaliųjų forumas:

  • skatina neįgaliųjų teises per informuotumo didinimo kampanijas, pvz., susijusias su neįgaliųjų judėjimo laisve;
  • stebi, kaip ES teisės aktai ir politika dera su Neįgaliųjų teisių konvencija;
  • konsultuoja valdžios ir privačias institucijas techniniais Neįgaliųjų teisių konvencijos taikymo klausimais.