Kokios yra pagrindinės teisės?

© Unsplash/Oliver Cole
Pagrindinės teisės yra svarbiausios visų ES žmonių teisės ir laisvės. Jos yra vienodos visiems, nepaisant to, iš kur esate, kuo tikite ar kaip gyvenate.

Įgyvendinant šias teises užtikrinami svarbūs principai, kaip antai orumas, sąžiningumas, pagarba ir lygybė. Jomis grindžiami mūsų gyvenimo ir darbo Europoje standartai.

Pagrindinės teisės yra Europos projekto pagrindas. ES jas įtvirtino savo Pagrindinių teisių chartijoje. FRA įsteigta joms apsaugoti ir propaguoti.

Nepaisant šio įdirbio, taikant pagrindines teises kyla daug sunkumų. FRA renka ir analizuoja duomenis, kad suprastų ir spręstų šiuos klausimus.

Bendradarbiaujame su ES institucijomis, valstybėmis narėmis ir pilietine visuomene. Kartu padedame užtikrinti, kad pagrindinėmis teisėmis galėtų naudotis visi ES gyventojai.

Kas yra ES pagrindinių teisių chartija?

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – tai Europos Sąjungos žmogaus teisių aktas. Jos 50 straipsnių apibendrinamos visų ES gyvenančių žmonių teisės ir laisvės.

Chartijos bendrosiose nuostatose išsamiai atskleista, kaip ji turi būti aiškinama ir taikoma. Valstybės narės, veikdamos pagal ES teisę, privalo gerbti Chartiją ir jos laikytis.

1999 m. Chartiją parengė Europos konventas. Europos Parlamentas ją paskelbė po metų. Chartija visiškai įsigaliojo kartu su Lisabonos sutartimi 2009 m. gruodžio 1 d.

Kada valdžios institucijos privalo taikyti Chartiją?

Pagrindinių teisių chartija įpareigoja valstybes nares „tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę“. Tačiau ES teisė dažnai taikoma ir nacionaliniu lygmeniu. Ji turi įtakos daugeliui valstybių narių teisės aktų ir politikos formavimo sričių.

Todėl atsakomybė už Chartijos įgyvendinimą visų pirma tenka teisėjams, politikams, valstybės tarnautojams ir praktikuojantiems teisininkams. Chartija taikoma visada, kai savo darbe jie vadovaujasi ES teise.

Chartijos taikymas yra labai svarbus siekiant tinkamai įgyvendinti ES teisę. FRA vadove „Pagrindinių teisių chartijos taikymas“ pateikiamos atitinkamos gairės.