Hvad er grundlæggende rettigheder?

© Unsplash/Oliver Cole
Grundlæggende rettigheder er de grundrettigheder og friheder, som tilhører alle i EU. De er de samme, uanset hvor du kommer fra, hvad du tror, eller hvordan du lever.

Disse rettigheder håndhæver vigtige principper som værdighed, retfærdighed, respekt og lighed. De sætter standarder for, hvordan vi lever og arbejder i Europa i dag.

Grundlæggende rettigheder er en hjertesag i det europæiske projekt. Og EU har forankret dem i EU's charter om grundlæggende rettigheder. FRA er oprettet for at beskytte og fremme dem.

Trods denne arv medfører udøvelsen af grundlæggende rettigheder mange udfordringer. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder indsamler og analyserer data for at få indsigt i disse problemer og tackle dem.

Vi arbejder i partnerskab med EU-institutionerne, medlemsstaterne og civilsamfundet. Sammen bidrager vi til at virkeliggøre de grundlæggende rettigheder for alle, der bor i EU.

Hvad er EU's charter om grundlæggende rettigheder?

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er EU's menneskerettighedsbestemmelser. I sine 50 artikler samler det de rettigheder og friheder, som tilhører alle i EU.

De almindelige bestemmelser i chartret fastlægger i detaljer dets fortolkning og anvendelse. Medlemsstaterne har pligt til at respektere og overholde chartret, når de handler i rammerne af EU-retten.

Det Europæiske Konvent udarbejdede chartret i 1999. Og Europa-Parlamentet proklamerede det et år senere. Chartret fik fuld retsvirkning med Lissabontraktaten den 1. december 2009.

Hvornår har myndighederne pligt til at anvende chartret?

Chartret om grundlæggende rettigheder "er kun bindende for medlemsstaterne, når de... gennemfører EU-retten". Men EU-retten finder ofte anvendelse på nationalt plan. Den påvirker væsentlige dele af medlemsstaternes lovgivning og politiske beslutningstagning.

Derfor er dommere, politikere, embedsmænd og praktiserende jurister centrale aktører i forbindelse med chartret. Chartret finder anvendelse, når de arbejder inden for EU-retten.

Anvendelse af chartret er central for korrekt gennemførelse af EU-lovgivningen. FRA's håndbog "Applying the Charter of Fundamental Rights" indeholder retningslinjer om det.