FN, OSCE og andre internationale organisationer

Agenturet samarbejder med De Forenede Nationer (FN), Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), Europarådet og andre internationale organisationer. Dette samarbejde er en del af FRA’s oprettelsesforordning og omfatter eksperthøringer, konferencer og seminarer samt data- og informationsdeling. Samarbejde skaber synergier og optimerer ressourcer, således at dobbeltarbejde undgås. Det bidrager også til at sikre, at de enkelte organisationers arbejde supplerer hinanden, således at anbefalinger og rådgivning i højere grad stemmer overens.

På denne side findes der oplysninger om FRA's samarbejde med:

De Forenede Nationer

Agenturet samarbejder med en række FN-organer. Det indsamler f.eks. målrettede resultater fra EU's medlemsstater og indsender dem til FN's traktatfæstede menneskerettighedsorganer og særlige procedurer. Det bidrager også til FN's universelle regelmæssige gennemgang.

FRA afholder regelmæssigt møder med FN's Menneskerettighedskontor (OHCHR), FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) samt FN's Udviklingsprogram (UNDP), FN's Børnefond (UNICEF), Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Fokus på FRA's arbejde hen imod verdensmålene for bæredygtig udvikling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling (SDG'erne) sætter udviklingsmål for perioden 2015-2030. De erstatter årtusindudviklingsmålene, som dækkede perioden 2000 til 2015. SDG'erne koordineres af FN og sætter rammerne for en stor del af verdens udvikling og multilaterale samarbejde. I tabellen herunder vises en oversigt over SDG'erne og med henvisning til de mest relevante artikler i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Den indeholder også eksempler på tilknyttede FRA-projekter.

Værktøjer, der knytter SDG'er til menneskerettighedsinstrumenter:

Ligeledes bidrager stater og civilsamfund, samt enheder som virksomheder, til at opfylde SDG'erne. Arbejdet i starten af perioden 2015-2030 har fokus på at tilføre data til de 230 indikatorer, der er opdelt under 169 mål og de 17 SDG'er. FRA bidrager til dette arbejde gennem sit samarbejde med Eurostat om at tilføre data til indikatorer på EU-plan og bidrager til høringer om metoder på FN-plan.

FN fejrede den 10. december 2018 70-året for verdenserklæringen om menneskerettighederne med den flerårige kampagne Stand up for human rights (forsvar menneskerettighederne).

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa

FRA arbejder tæt sammen med Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), især Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR). Dette samarbejde omfatter bl.a. fælles aktiviteter i EU's medlemsstater.

Eksempler på samarbejdet omfatter:

Bekæmpelse af hadforbrydelser

FRA og ODIHR arbejder sammen om at hjælpe stater med at registrere og indsamle data om hadforbrydelser. De arrangerer i fællesskab nationale workshopper, der yder nationale retshåndhævende og strafferetlige myndigheder teknisk bistand. Dette initiativ var en opfølgning på lanceringen af ODIHR's Practical Guide on Hate Crime Data Collection and Monitoring i 2014. ODIHR deltager også i undergruppen om metoder til registrering af data om hadforbrydelser, som koordineres af FRA.

Afdækning af omfanget af vold mod kvinder

FRA's undersøgelse af vold mod kvinder blev en kilde til troværdige og sammenlignelige data om omfanget, arten og konsekvenserne af vold mod kvinder i EU's medlemsstater. Afdelingen for køn i OSCE-Sekretariatet lancerede en lignende undersøgelse af kvinders velfærd og sikkerhed, der var baseret på FRA's undersøgelse. Den omfatter en række ikke-EU-lande i det sydøstlige Europa, Østeuropa samt det sydlige Kaukasus. FRA har ydet teknisk rådgivning under hele OSCE's undersøgelse, og de første resultater forventes at foreligge i 2019.

Styrkelse af handicappedes deltagelse i det politiske liv

FRA indgår i ODIHR-gruppen af eksperter om handicappedes deltagelse i det politiske og offentlige liv. Denne gruppe rådgiver ODIHR om forhold vedrørende handicap og relevant udvikling i de enkelte stater, der deltager i ODIHR. Gruppen mødtes første gang i Skopje den 22. juni 2017.

FRA arbejder også tæt sammen med OSCE's højkommissær for nationale mindretal.

Andre internationale organisationer

Derudover samarbejder agenturet med andre internationale organisationer, såsom Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Det Internationale Center for Udvikling af Migrationspolitikker (CIDM) og andre enheder af international karakter, navnlig i "EØS' og Norges tilskud".

"EØS og Norges tilskud" Agenturet samarbejder med "EØS' og Norges tilskud" som strategisk partner om beskyttelse, styrkelse og opfyldelse af grundlæggende rettigheder. Formålet med samarbejdet er at støtte udformningen og gennemførelsen af programmer og projekter, der er finansieret af "EØS' og Norges tilskud", i udvalgte EU's medlemsstater. Det har også til formål at øge opmærksomheden på grundlæggende rettigheder, bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling samt at støtte relaterede tiltag i civilsamfundet.

Agenturet er én af tre internationale partnerorganisationer (IPO'er), der støtter "EØS' og Norges tilskud" på strategisk plan for at sikre, at programmer og projekter lever op til europæiske og internationale standarder.

FRA samarbejder med programmet "EØS' og Norges tilskud" på tre forskellige måder:

  1. Som IPO rådgiver agenturet om og deltager i flere tilskudsprogrammer, nærmere betegnet i Tjekkiet om "menneskerettigheder, inklusion af romaer samt vold i hjemmet og kønsrelateret vold" og i Grækenland om "inklusion af romaer og selvstændiggørelse".
  2. Som international projektpartner på projektniveau i bl.a. Bulgarien, Tjekkiet og Grækenland.
  3. Samarbejde og strategisk kommunikation om arrangementer vedrørende EU's grundlæggende rettigheder, såsom den fælles konference med EU-rådsformandskabet og "EØS' og Norges tilskud", når et af de lande, der modtager støtte fra tilskudsprogrammet, har EU-formandskabet. "EØS' og Norges tilskud" er også strategisk partner i agenturets forum for grundlæggende rettigheder, bl.a. med økonomisk støtte til de delegeredes deltagelse samt deltagelse i forummets rådgivende organ. 

"EØS' og Norges tilskud" er de økonomiske bidrag fra Island, Liechtenstein og Norge til reduktion af økonomiske og sociale skel i Europa og til styrkelse af bilaterale forbindelser med 15 støttemodtagende stater.

Få mere at vide om "EØS' og Norges tilskud" i videoen nedenfor: 

"EØS' og Norges tilskud"-dataportal.