ÜRO, OSCE ja muud rahvusvahelised organisatsioonid

Amet teeb koostööd Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO), Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE), Euroopa Nõukogu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonidega. See koostöö on sätestatud FRA asutamismääruses ning hõlmab ekspertidega konsulteerimist, konverentse ja seminare ning andmete ja teabe jagamist. Koostöö loob sünergiaid ja optimeerib ressursside kasutamist, millega välditakse tegevuse dubleerimist. Samuti aitab see tagada, et organisatsioonide tegevus täiendab teiste oma, et soovitused ja nõuanded oleksid paremini kooskõlas.

Siin lehel on teave FRA koostöö kohta järgmiste organisatsioonidega:

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

Amet teeb koostööd paljude ÜRO organitega. Näiteks koondab ta teemakohased järeldused ELi liikmesriikidest ja esitab need ÜRO lepingu järelevalveorganitele ja erimenetluste jaoks. Lisaks osaleb ta ÜRO inimõiguste olukorra üldisel korrapärasel läbivaatamisel.

FRA kohtub korrapäraselt ÜRO inimõiguste ülemvoliniku bürooga (OHCHR), ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga (UNHCR), ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse bürooga (UNODC) ning ÜRO Arenguprogrammiga (UNDP), ÜRO Lastefondiga (UNICEF), Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga (IOM) ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO).

FRA tegevuse keskendamine kestliku arengu eesmärkidele

Kestliku arengu eesmärkidega seatakse ülemaailmse arengu eesmärgid aastateks 2015–2030. Nendega asendatakse aastatuhande arengueesmärgid, mis hõlmasid aastaid 2000–2015. Kestliku arengu eesmärke on 17, neid koordineerib ÜRO ning neis sätestatakse suure osa kogu maailma arengu ja mitmepoolse koostöö raamistik. Allpool tabelis on kestliku arengu eesmärkide ülevaade ja seosed ELi põhiõiguste harta kõige asjakohasemate artiklitega. Samuti on selles FRA seonduvate projektide näited.

Vahendid, mis ühendavad kestliku arengu eesmärgid inimõiguste vahenditega:

Riigid ja kodanikuühiskond ning samuti äriühingud aitavad kõik kaasa kestliku arengu eesmärkide täitmisele. Perioodi 2015–2030 alguses keskendutakse sellele, et koguda andmeid 230 näitaja jaoks, mis jagunevad kestliku arengu 169 alleesmärgiks ja 17 eesmärgiks. FRA aitab sellele kaasa sellega, et teeb koostööd Eurostatiga, kogudes näitajate kohta andmeid ELi tasandil, ja osaleb metoodika konsultatsioonides ÜRO tasandil.

ÜRO tähistab 10. detsembril 2018 inimõiguste ülddeklaratsiooni 70. aastapäeva ja korraldab inimõiguste eest seismise aastase kampaania.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon

FRA teeb tihedat koostööd Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooniga (OSCE), eelkõige selle demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste bürooga (ODIHR). See hõlmab ühistegevust Euroopa Liidu liikmesriikides.

Koostöö näited:

Vaenukuritegude vastu võitlemine

FRA ja ODIHR teevad koostööd, et aidata riikidel dokumenteerida ja koguda vaenukuritegude andmeid. Nad korraldavad ühiselt riiklikke õpikodasid, et pakkuda tehnilist abi riiklikele õiguskaitseasutustele ja kriminaalõigusasutustele. See algatus järgneb 2014. aastal ODIHRi avaldatud vaenukuritegude andmete kogumise ja seire praktilisele juhendile. Samuti osaleb ODIHR vaenukuritegude andmete dokumenteerimise metoodika alamrühmas, mida koordineerib FRA.

Naistevastase vägivalla ulatuse uurimine

FRA uuring naistevastase vägivalla kohta pakub usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid ELi liikmesriikides esineva naistevastase vägivalla ulatuse, olemuse ja tagajärgede kohta. OSCE sekretariaadi sooliste küsimuste sektsioon avaldas samalaadse uuringu naiste heaolu ja turvalisuse kohta, mis tugines FRA uuringule. See hõlmab mitmeid ELi-väliseid riike Kagu-Euroopas, Ida-Euroopas ja Lõuna-Kaukaasias. FRA pakkus tehnilisi nõuandeid kogu OSCE uuringu vältel ja eeldatavasti avaldatakse esimesed tulemused 2019. aastal.

Puuetega inimeste poliitikas osalemise edendamine

FRA kuulub ODIHRi puuetega inimeste poliitilises ja avalikus elus osalemise eksperdirühma. See rühm nõustab ODIHRi seoses puuetega ja OSCEs osalevate riikide asjakohaste suundumustega. Rühm kohtus esimest korda Skopjes 22. juunil 2017.

Samuti teeb FRA tihedat koostööd OSCE rahvusvähemuste ülemvolinikuga (HCNM).

Muud rahvusvahelised organisatsioonid

Peale selle teeb amet koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD), Rahvusvahelise Rändepoliitika Arendamise Keskuse (ICMPD) ning muude rahvusvahelise organisatsioonidega, näiteks EMP ja Norra toetuste organisatsiooniga.

EMP ja Norra toetused Amet teeb koostööd EMP ja Norra toetuste organisatsiooniga, tegutsedes põhiõiguste kaitse, edendamise ja järgimise strateegilise partnerina. Koostöö eesmärk on toetada valitud ELi liikmesriikides EMP ja Norra toetustest rahastatud programmide ja projektide kavandamist ja rakendamist. Samuti on eesmärk teadvustada põhiõigusi, võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning toetada seonduvaid kodanikuühiskonna algatusi.

Amet on üks kolmest rahvusvahelisest partnerorganisatsioonist, mis toetavad EMP ja Norra toetusi strateegilisel tasandil, et tagada, et toetatud programmid ja projektid vastavad Euroopa ja rahvusvahelistele normidele.

FRA teeb seoses toetustega koostööd kolmel viisil.

  1. Rahvusvahelise partnerorganisatsioonina nõustab amet mitut toetusprogrammi ja osaleb neis – täpsemalt Tšehhis inimõiguste, romade kaasamise ning pere- ja soolise vägivalla programmis ning Kreekas romade kaasamise ja võimestamise programmis.
  2. Rahvusvahelise projektipartnerina projektide tasandil, sealhulgas Bulgaarias, Kreekas ja Tšehhis.
  3. Koostöö ja strateegiline teavevahetus ELi põhiõigustega seotud ürituste kohta, näiteks ühiskonverents ELi nõukogu eesistujariigi ning EMP ja Norra toetustega, kui ELi eesistujariigiks on üks toetusi saavatest riikidest. Lisaks osalevad toetused strateegilise partnerina ameti põhiõiguste nõuandefoorumis, pakkudes rahalist abi saadikute osalemiseks ja foorumi nõuandekogus osalemiseks. 

EMP ja Norra toetused on Islandi, Liechtensteini ja Norra panus majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks Euroopas ning kahepoolsete suhete tugevdamiseks 15 abisaava riigiga.

EMP ja Norra toetuste lisateave (video): 

EMP ja Norra toetuste andmeportaal.