Dokumentidele juurdepääsu taotluse

Taotluse liik

Taotluse liik

Isikuandmed

Taotlusvormile sisestatud isikuandmete töötlemisel kohaldatakse kaitsepõhimõtteid, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EÜ) nr 2018/1725 mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist. Vt http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement ja seotud märkus dokumentidele juurdepääsu taotlevatele andmesubjektidele (link).

Taotletava dokumendi teave

Kättetoimetamine
Kui dokumendi pikkus on üle 20 lk, võidakse nõuda koopiate väljastus- ja saatekulu tasumist.