ELi institutsioonid ja muud asutused

Ametil on ELi institutsioonide ja muude ELi asutustega kujunenud välja väga dünaamiline koostöösuhe. Kuigi FRA töötab oma tegevuse välja iseseisvalt, suhtleb amet korrapäraselt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoniga. Oma kõigis ELi liikmesriikides toimuva ulatusliku teadustegevuse toel pakub amet ELi institutsioonidele põhiõiguste teemal eriteadmisi, analüüsi ja nõuandeid.

ELi lipp

2010. aastal vastu võetud Stockholmi programmis („Avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel“) kutsus Euroopa Ülemkogu ELi institutsioone üles „kasutama täiel määral Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eriteadmisi ning vajaduse korral pidama ametiga tema pädevuse piires tihedaid konsultatsioone põhiõigusi mõjutavate poliitikate ja õigusaktide väljatöötamisel“. Seda üleskutset korrati ka 2015. aasta juunis avaldatud vabaduse, turvalisuse ja õigusel rajanevat ala käsitlevates strateegilistes suunistes, milles Euroopa Ülemkogu kutsus ELi institutsioone ja liikmesriike kasutama asjakohaste ELi asutuste, sealhulgas FRA eriteadmisi.

FRA võib ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele esitada konkreetsetel teemadel arvamusi ja järeldusi. Lisaks võivad Euroopa Parlament, nõukogu või komisjon küsida ametilt arvamusi ELi seadusandlike ettepanekute kohta seoses nende vastavusega põhiõigustele. See konkreetne ülesanne on osa ameti üldeesmärgist aidata ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel järgida täielikult põhiõigusi. 

FRA hoiab eriti tihedaid sidemeid järgmiste institutsioonide ja asutustega:

  • Euroopa Parlament
  • Euroopa Liidu Nõukogu
  • Euroopa Komisjon
  • Euroopa Regioonide Komitee
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
  • ELi asutused