ES iestādes un citas struktūras

Aģentūra ir izveidojusi ļoti dinamisku sadarbību ar ES iestādēm un vairākām citām ES aģentūrām. Lai gan FRA darbojas neatkarīgi, tā regulāri uztur dialogu ar Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju. Veicot vērienīgu izpēti visās ES dalībvalstīs, aģentūra sniedz ES iestādēm speciālas zināšanas, analīzi un konsultācijas pamattiesību jomā.

ES karogs

Stokholmas programmā “Atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā”, kuru pieņēma 2010. gadā, Eiropadome aicināja ES iestādes “pilnīgi izmantot Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras speciālās zināšanas un vajadzības gadījumā konsultēties ar šo aģentūru — saskaņā ar tās pilnvarām — par to, kā izstrādāt politiku un tiesību aktus, kas skar pamattiesības”. Šis aicinājums tika pastiprināts arī Stratēģiskajās pamatnostādnēs brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. gada jūnijā, kad Eiropadome aicināja ES iestādes un dalībvalstis mobilizēt attiecīgo ES aģentūru, tostarp FRA, speciālās zināšanas.

FRA var sniegt atzinumus un secinājumus ES iestādēm un dalībvalstīm par konkrētiem tematiem. Turklāt Eiropas Parlaments, Padome vai Komisija var lūgt aģentūru sniegt atzinumus par ES tiesību aktu priekšlikumiem, “ciktāl tas attiecas uz atbilstību pamattiesībām”. Šis īpašais uzdevums palīdz sasniegt aģentūras vispārējo mērķi — atbalstīt ES iestādes un dalībvalstis pilnībā ievērot pamattiesības. 

FRA uztur īpaši ciešus sakarus ar:

  • Eiropas Parlamentu;
  • Eiropas Savienības Padomi;
  • Eiropas Komisiju;
  • Eiropas Reģionu komiteju;
  • Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju;
  • ES aģentūrām.